No­va ‘alu­mi­nij­ska’ tuž­ba SAD-a Ki­ni

Ki­na je jef­ti­nim kre­di­ti­ma i pot­po­ra­ma pot­ko­pa­la tr­žiš­nu utak­mi­cu, is­ti­če se

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ad­mi­nis­tra­ci­ja Ba­rac­ka Oba­me, pred­sjed­ni­ka SAD-a na od­la­sku, kao da se sa sti­lom opra­šta od ulo­ge u kre­ira­nju gos­po­dar­ske sce­ne - ka­ko jav­lja Re­uters, ju­čer je ame­rič­ka vla­da po­kre­nu­la no­vu tuž­bu pro­tiv ki­ne­skih su­bven­ci­ja pro­izvo­đa­či­ma alu­mi­ni­ja, a u do­ku­men­tu pod­ne­se­nom Svjet­skoj tr­go­vin­skoj or­ga­ni­za­ci­ji Pe­king se pro­zi­va da “umjet­no ši­ri svoj udio na svjet­skom tr­ži­štu pu­tem jef­ti­ni­jih dr­žav­no­vo­đe­nih kre­di­ta. No­vi pro­ces na ko­ji se Ki­na tek tre­ba oči­to­va­ti no­vi je ko­rak u na­teg­nu­tim od­no­si­ma dvi­ju naj­ve­ćih svjet­skih gos­po- dar­skih si­la, a i usu­sret do­la­sku no­vog pred­sjed­ni­ka Do­nal­da Trum­pa na vlast idu­ći tje­dan.

“Ki­ne­ska pos­tu­pa­nja ko­ja šti­te pro­izvo­đa­če alu­mi­ni­ja kr­še pra­vi­la WTOa i na­ru­ša­va­ju slo­bod­no tr­go­va­nje i kon­ku­rent­nost”, ka­zao je pred­stav­nik ame­rič­kog mi­nis­tar­stva tr­go­vi­ne. Pro­blem je, pod­sje­ća­mo, u to­me da zbog dr­žav­nih nov­ča­nih pot­po­ra i jef­ti­nih kre­di­ta ki­ne­ski ug­ljen, gli­ni­ca i alu­mi­nij pos­ti­žu ni­žu ci­je­nu i uz­ro­ku­ju po­re­me­ća­je na tr­ži­štu, pri­ka­zu­ju­ći udio Ki­ne ve­ćim no što jest. “Te su­bven­ci­je ko­ji­ma se da­je pred­nost ne­kim kom­pa­ni­ja­ma su ile­gal­ne i ne­po­šte­ne”, ja­vio se sam Ba­rack Oba­ma. Ki­ne­ski pro­izvod­ni ka­pa­ci­te­ti alu­mi­ni­ja od 2007. do 2015. su se, te­ško je po­vje­ro­va­ti, uče­tve­ros­tru­či­li pa s Da­le­kog is­to­ka do­la­zi vi­še od po­lo­vi­ce glo­bal­ne pro­izvod­nje, a is­to­vre­me­no je ci­je­na pa­la oko 46 pos­to.

S dru­ge je stra­ne ame­rič­ka pro­izvod­nja pa­la za 37 pos­to, una­toč po­ve­ća­noj po­traž­nji u sa­moj zem­lji. Od 2011. je de­vet od 14 ve­li­kih to­pi­oni­ca za­us­ta­vi­lo po­go­ne, a sa­mo jed­na od njih ra­di s pu­nim ka­pa­ci­te­tom, što je re­zul­ti­ra­lo gu­bit­kom 15.000 rad­nih mjes­ta.

RE­UTERS

U to­pi­oni­ca­ma u Ame­ri­ci iz­gub­lje­no 15.000 rad­nih mjes­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.