HRANA POJEFTINJUJE,

PO­GO­TO­VO ŽI­TA­RI­CE

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ci­je­ne hra­ne u svi­je­tu pa­le su 2016. petu go­di­nu za­re­dom, s ti­me da su ci­je­ne ži­ta­ri­ca pos­tup­no pa­da­le te na kra­ju za­bi­lje­ži­le pad od 39 pos­to u od­no­su na re­kord­no vi­so­ku ci­je­nu iz 2011., a ras­le su ci­je­ne še­će­ra i bilj­nog ulja, pri­op­ći­la je u če­t­vr­tak UN-ova Or­ga­ni­za­ci­ja za hra­nu i po­ljo­pri­vre­du (FAO). Ci­je­la 2016. bi­lje­ži go­diš­nji pad od 1,5 pos­to in­dek­sa ci­je­na ko­ji mje­ri mje­seč­ne pro­mje­ne u ko­ša­ri­ci ži­ta­ri­ca, ulja, mli­ječ­nih pro­izvo­da, me­sa i še­će­ra. Ci­je­ne še­će­ra su ras­le za tre­ći­nu, bilj­nog ulja su od pro­sin­ca 2014. ima­le naj­ve­ći po­rast, no pad ci­je­na ži­ta­ri­ca je nad nji­ma pre­vag­nuo.

Pa­la je ci­je­na pše­ni­ce

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.