IRANU STI­GAO PR­VI OD

STOTINU ZRAKOPLOVA

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Air­bus je is­po­ru­čio Iran Ai­ru pr­vi od sto zrakoplova na­ru­če­nih na­kon pot­pi­si­va­nja ugo­vo­ra sa za­pad­nim si­la­ma o bla­žim sank­ci­ja­ma toj zem­lji, jav­lja AFP. Is­po­ru­ci A321, le­tje­li­ce iz ‘obi­te­lji’ A320, u tvor­ni­ci u To­ulo­useu na­zo­či­li su glav­ni di­rek­tor iran­ske na­ci­onal­ne avi­okom­pa­ni­je Far­had Par­va­reš i glav­ni di­rek­tor Air­bu­sa Tom En­ders. “Za ve­ze Ira­na i EU ovo je no­vo ve­li­čans­tve­no po­glav­lje i ve­lik dan”, is­tak­nuo je Par­va­reš. Iran Air je 22.12. la­ni pot­pi­sao na­rudž­bu za sto Air­bu­so­va, za oko 20 mi­li­jar­da do­la­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.