Leb­de­ći tak­si za plo­vid­bu ri­je­kom Se­ine­om u Pa­ri­zu

Fran­cu­ski star­tup ušao u za­vr­š­nu fa­zu fi­nan­ci­ra­nja pro­jek­ta ko­jim bi mo­der­ni­zi­rao pro­met i uveo i no­vu atrak­ci­ju

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Fran­cu­ski star­tup sim­pa­tič­nog ime­na Se­aBub­bles (mor­ski mje­hu­ri­ći, op.a.) od osi­gu­ra­va­telj­ske kuće Ma­if i ven­tu­re­ca­pi­tal fon­da Par­tech Ven­tu­res po­di­gao je 3,45 mi­li­ju­na eura, ka­ko bi ušao u za­vr­š­nu fa­zu svog pro­jek­ta iz­grad­nje le­te­ćih ri­ječ­nih tak­si­ja, na­mi­je­nje­nih vož­nji Se­inom, ko­ja pro­tje­če Pa­ri­zom i vr­lo je pro­met­na. Ino­va­tiv­ni Fran­cu­zi na­mje­ra­va­ju iz­gra­di­ti plo­vi­la ko­ja bi pri­mi­la do šes­te­ro put­ni­ka, bi­la bi na elek­trič­ni po­gon, a ko­ris­ti­la bi u sva­kod­nev­nom pri­je­vo­zu gra­đa­na, kao i tu­ris­ta. “Gradovi su sve vi­še napučeni, s pro­met­nim gužvama na kopnu, dok se vo­de­ni putevi napuštaju”, ka­zu­ao je su­os­ni­vač Se­aBub­ble­sa Blo­om­ber­gu. On i ko­le­ga su­os­ni­vač Ala­in The­ba­ult već su do­bi­li po­dr­šku i od pa­ri­ške grad­ske upra­ve, go­di­nu da­na od po­kre­ta­nja tvrt­ke, a raz­go­va­ra­ju oko fi­nan­ci­ra­nja i sa San Fran­cis­com u Ka­li­for­ni­ji gdje su ta­ko­đer za­in­te­re­si­ra­ni pus­ti­ti le­te­će tak­si­je u svoj za­ljev. Ovi tak­si­ji za­pra­vo leb­de ne­ko­li­ko cen­ti­me­ta­ra nad vo­dom, os­la­nja­ju­ći se na sma­nje­nje ot­po­ra, a Brin­g­dal i The­ba­ult su po­ka­za­li mo­guć­nost tak­vog funk­ci­oni­ra­nja kad su pos­ta­vi­li re­kord u vož­nji svo­jim iz­u­mom Hy­drop­te­re, svo­je­vr­s­nom zrač­nom je­dri­li­com/ka­ta­ma­ra­nom.

U San Fran­cis­cu su po­ten­ci­jal­ne part­ne­re u pro­jek­te uvje­ra­va­li da svo­jim elek­trič­nim bro­di­ca­ma mo­gu put­ni­ci­ma ušte­dje­ti dnev­no je­dan sat od cen­tra gra­da do Si­li­cij­ske do­li­ne i na­trag, ali bi u Pa­ri­zu ušte­da mo­gla bi­ti i ma­nje. Me­đu­tim, Se­aBub­ble­si on­dje ne bi bi­li ma­nje atrak­tiv­ni, na­pro­tiv, mo­žda bi mo­gli vo­zi­ti i do pr­vo­ga plu­ta­ju­ćeg ho­te­la. Ovo “ču­do na vo­di” je, na­ime, na Se­ini pos­tav­lje­no la­ni u ruj­nu, usi­dre­no je iz­me­đu mos­ta Char­les de Ga­ul­le i vi­ja­duk­ta Aus­ter­lizt. Off Pa­ris Se­ine, ka­ko je ime ho­te­la, nu­di gos­ti­ma so­be s po­gle­dom na jed­nu od ri­je­ka, te auten­tič­no is­kus­tvo Gra­da svje­tla.

GRADOVI SU SVE VI­ŠE NAPUČENI, S PRO­MET­NIM GUŽVAMA NA KOPNU, DOK SE VO­DE­NI PUTEVI NAPUŠTAJU. OVO ELEKTRIČNO PLOVILO BI UŠTEDJELO I VRI­JE­ME I NO­VAC

PD

Tak­si­ji Se­aBub­bles pro­la­zi­li bi uz zna­me­ni­tos­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.