Obav­lja­nje prak­se ohra­bri­lo me i mo­ti­vi­ra­lo za dalj­nje usa­vr­ša­va­nje

U sklo­pu pro­jek­ta Pos­lov­nog dnev­ni­ka dva stu­den­ta odra­di­la prak­su u Hr­vat­skoj Lu­tri­ji

Poslovni Dnevnik - - ISKUSTVOZLATAVRIJEDI - ANA MARIA FILIPOVIĆ GRČIĆ ana.maria.fi­li­po­vic.gr­cic@pos­lov­ni.hr

U Hr­vat­skoj Lu­tri­ji stu­den­ti­ma s inva­li­di­te­tom i oni­ma sla­bi­jeg imo­vin­skog sta­nja pru­ža­ju mo­guć­nost stje­ca­nja pos­lov­nih zna­nja

Udruš­tve­no od­go­vo­ran pro­jekt Is­kus­tvo zla­ta vri­je­di ko­ji već če­ti­ri go­di­ne u su­rad­nji s broj­nim part­ne­ri­ma or­ga­ni­zi­ra Pos­lov­ni dnev­nik, a po­sve­ćen ra­nji­vim sku­pi­na­ma mla­dih na tr­ži­štu ra­da, re­do­vi­to se od sa­mih po­če­ta­ka uklju­ču­je i Hr­vat­ska Lu­tri­ja (HL). Iz HLa po­ru­ču­ju da druš­tve­no an­ga­ži­ra­no pos­lo­va­nje za njih pred­stav­lja prak­su dra­go­volj­nog, po­zi­tiv­nog dje­lo­va­nja u druš­tvu i pre­ma druš­tvu, te je ta­kav tip od­go­vor­nos­ti sas­tav­ni dio or­ga­ni­za­cij­skih vri­jed­nos­ti HLa. U skla­du s ti­me te­že ci­lja­nom po­bolj­ša­nju kva­li­te­te živ­lje­nja za ci­je­lo druš­tvo, što je ujed­no bi­la i ovo­go­diš­nja mo­ti­va­ci­ja po­nov­nog uklju­či­va­nja u pro­jekt Is­kus­tvo zla­ta vri­je­di, po­jas­ni­li su.

S tom se po­ru­kom sla­že i pred­sjed­nik Upra­ve HLa Da­ni­jel Fe­rić ko­ji na­gla­ša­va da se ne ra­di sa­mo tvrt­ki ko­ja nu­di tek za­ba­vu i igru, već da od sa­mih po­če­ta­ka pri­kup­lja­ju sred­stva za druš­tve­no ko­ris­ne dje­lat­nos­ti i hu­ma­ni­tar­ne ak­tiv­nos­ti te ta­ko da­ju ra­zvo­ju druš­tva zna­ča­jan do­pri­nos.

Vi­še od oče­ki­va­nog

“Svjes­ni smo da je pronalaženje pos­la za mla­de lju­de iz­u­zet­no ve­li­ki pro­blem, a na­ža­lost on pos­ta­je još ve­ći ako se ra­di o oso­ba­ma s inva­li­di­te­tom ili mla­dim oso­ba­ma sla­bi­jeg imo­vin­skog sta­tu­sa. Za­to smo se od­mah, već pri pr­vom kon­tak­tu, pri­klju­či­li vri­jed­nom pro­jek­tu Pos­lov­nog dnev­ni­ka i sa­da smo, već ne­ko­li­ko go­di­na za re­dom, ne­izos­tav­ni su­di­oni­ci. Stu­den­ti­ma s inva­li­di­te­tom ili stu­den­ti­ma sla­bi­jeg imo­vin­skog sta­nja ra­do pre­no­si­mo na­ša zna­nja i is­kus­tvo, od­nos­no pru­ža­mo im mo­guć­nost da stek­nu prak­tič­na pos­lov­na zna­nja i vje­šti­ne ka­ko bi su­tra i sa­mi os­tva­ri­li što bo­lje pos­lov­ne ka­ri­je­re. Svo­jim su­dje­lo­va­njem u pro­jek­tu Is­kus­tvo zla­ta vri­je­di ra­di­mo is­ko­rak pre­ma pre­dra­su­da­ma i pre­ma uklju­či­va­nju oso­ba s inva­li­di­te­tom u na­še druš­tvo te ta­ko da­je­mo pri­mjer svim os­ta­lim tvrt­ka­ma. Ta­ko­đer, su­dje­lu­je­mo u po­di­za­nju ra­zi­ne svi­jes­ti u druš­tvu o pro­ble­ma­ti­ci za­poš­lja­va­nja te rav­no­prav­nog so­ci­jal­nog uklju­či­va­nja u sva­kod­nev­ni ži­vot oso­ba s inva­li­di­te­tom i mla­dih sla­bi­jeg imo­vin­skog sta­tu­sa”, po­ru­čio je Fe­rić. Do­dao je i da su­dje­lo­va­nje u pro­jek­tu Pos­lov­nog dnev­ni­ka po­ka­zu­je od­luč­nost ove kom­pa­ni­je da vlas­ti­tim pri­mje­rom utje­če na pos­ti­za­nje druš­tve­nog bo­ljit­ka, i to sva­ke go­di­ne sve glas­ni­je. To­mis­lav Lju­bić stu­dent je Teh­nič­kog ve­le­uči­li­šta u Za­gre­bu, ra­ču­nar­skog smje­ra i pro­gram­skog in­že­njer­stva ko­ji je s ko­le­gom, stu­den­tom di­plom­skog stu­di­ja Fi­nan­cij­ske i pos­lov­ne ma­te­ma­ti­ke pri Pri­ro­dos­lov­nom ma­te­ma­tič­kom fa­kul­te­tu u Za­gre­bu, Ber­nar­dom Bla­gaj­če­vi­ćem, svo­ju prak­su u sklo­pu pro­jek­ta Is­kus­tvo zla­ta vri­je­di odra­dio upra­vo u HLu. “Že­lio sam na­uči­ti ka­ko nas­ta­ju ve­li­ki pro­jek­ti, ka­ko se ra­zvi­ja­ju i ka­ko iz­gle­da tim­ski rad na slič­nim pro­jek­ti­ma. Kroz 30 da­na prak­se u če­ti­ri raz­li­či­ta odi­je­la, na­učio sam i do­bio pu­no vi­še od oče­ki­va­no­ga. Pri­je sve­ga sam na­učio da ugod­na i opu­šte­na at­mo­sfe­ra me­đu rad­nim ko­le­ga­ma igra ve­li­ku ulo­gu za da­lji­ni ra­zvoj tvrt­ke. Pro­la­ze­ći kroz raz­ne odi­je­le, do­bio sam pra­vu sli­ku tim­skog ra­da i po­ve­za­nost rad­ni­ka”, pre­pri­čao je Lju­bić vri­je­me pro­ve­de­no rad­nom po­go­nu HLa.

“Od­mah sam znao da do­la­zim u kras­no okru­že­nje po­što su mi do­pus­ti­li da prak­su obav­ljam u ter­mi­nu ko­ji mi naj­vi­še od­go­va­ra. Či­ta­va če­ti­ri tjed­na prak­se pro­veo sam u Služ­bi fi­nan­ci­ja u od­lič­nom rad­nom oz­ra­čju s div­nim ko­le­ga­ma ko­ji su od­go­vo­ri­li na sva­ko mo­je pi­ta­nje”, svo­je je za­do­volj­stvo su­dje­lo­va­njem u pro­jek­tu iz­ra­zio i Bla­gaj­če­vić.

Bu­du­ća ka­ri­je­ra

Rad­no vri­je­me To­mis­la­va Lju­bi­ća uglav­nom je bi­lo po­sve­će­no uno­su i iz­ra­ču­nu sta­tis­tič­kih po­da­ta­ka te je, na­gla­ša­va, usvo­jio i teh­ni­ku obra­de is­tih kao i pri­pa­da­ju­ću ter­mi­no­lo­gi­ju. Upoz­nao je i kon­cept druš­tve­no od­go­vor­nog pos­lo­va­nja i pra­vil­ni­kom HLa, ko­je je do­dat­no pot­kri­je­pio obi­la­skom pos­lov­ni­ca HLa. “Do­dao bih i da je prak­sa u Lu­tri­ji, uz zna­nja ko­ja sam ste­kao i na­do­gra­dio, za­pra­vo uve­ća­la mo­ju vri­jed­nost na tr­ži­štu ra­da zbog če­ga bih re­kao i da pro­jekt Is­kus­tvo zla­ta vri­je­di s pra­vom no­si to ime”, po­ru­čio je Lju­bić. Slič­no is­kus­tvo ima i Bla­gaj­če­vić ko­ji ka­že da je u HLu ste­kao uvid u funk­ci­oni­ra­nje jed­nog pos­lov­nog sus­ta­va te upoz­nao ka­ko rje­ša­va­ti pro­ble­me u pos­lo­va­nju od­nos­no op­ti­mi­zi­ra­ti pos­lov­ne pro­ce­se. “Ste­kao sam no­va poz­nans­tva ko­ja bi mi mo­gla po­mo­ći u bu­du­ćoj ka­ri­je­ri. Obav­lja­nje prak­se do­dat­no me ohra­bri­lo i mo­ti­vi­ra­lo za dalj­nje usa­vr­ša­va­nje i obra­zo­va­nje. Moj rad i že­lja za do­dat­nim is­kus­tvom pre­poz­nat je i od vo­di­te­lja Sek­to­ra te sam do­bio pri­li­ku i da­lje bi­ti dio Služ­be fi­nan­ci­ja obav­lja­ju­ći ad­mi­nis­tra­tiv­ne pos­lo­ve. Upoz­nao mno­ge div­ne lju­de u Hr­vat­skoj lu­tri­ji ko­ji su mi sprem­ni po­mo­ći i upu­ti­ti me na mjes­ta gdje je mo­ja stru­ka tra­že­na”, ka­zao je. Ta­ko­đer, u Hr­vat­skoj lu­tri­ji na­po­mi­nju i da iz­van pro­jek­ta Is­kus­tvo zla­ta vri­je­di dje­lu­ju u skla­du sa Za­ko­nom o pro­fe­si­onal­noj re­ha­bi­li­ta­ci­ji i za­poš­lja­va­nju oso­ba s inva­li­di­te­tom te pri se­lek­cij­skom pos­tup­ku oso­ba­ma s inva­li­di­te­tom da­ju pred­nost pri za­poš­lja­va­nju pod jed­na­kim uvjetima za pro­pi­sa­na rad­na mjes­ta. “Pre­ko pe­de­set rad­ni­ka u Hr­vat­skoj Lu­tri­ji već je rav­no­prav­no za­pos­le­no na raz­li­či­tim rad­nim mjes­ti­ma, od pro­da­va­ča do po­zi­ci­ja unu­tar raz­li­či­tih Sek­to­ra i služ­bi ovis­no o mo­guć­nos­ti­ma i stup­nju inva­li­di­te­ta”, za­klju­čio je Fe­rić.

PRONALAŽENJE POS­LA ZA MLA­DE LJU­DE IZ­U­ZET­NO JE VE­LI­KI PRO­BLEM Da­ni­jel Fe­rić Hr­vat­ska Lu­tri­ja

I. Š./PIXSELL

To­mis­lav Lju­bić 30 da­na pro­veo je u če­ti­ri raz­li­či­ta odje­la

D. P./PIX

Bernard Bla­gaj­če­vić če­ti­ri tjed­na prak­se pro­veo je u Služ­bi fi­nan­ci­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.