Do­bi­la sam uvid ka­ko bi moj po­sao u bu­duć­nos­ti mo­gao iz­gle­da­ti

Vri­jed­na prak­sa Stu­den­ti­ca Bo­ja­na Đe­bro na­do­gra­di­la je pos­lov­na zna­nja i vje­šti­ne u AD Plas­ti­ku

Poslovni Dnevnik - - ISKUSTVOZLATAVRIJEDI - ANA MARIA FILIPOVIĆ GRČIĆ ana.maria.fi­li­po­vic.gr­cic@pos­lov­ni.hr

Naj­ve­ću pre­pre­ku u za­poš­lja­va­nju mla­dih pred­stav­lja ne­dos­ta­tak prak­tič­nih zna­nja ko­ja naj­češ­će ne mo­gu ste­ći za vri­je­me stu­di­ra­nja

Pri­li­ka za za­pos­le­nje, po­ru­ču­ju iz AD Plas­ti­ka, iz­vor je sa­mo­po­što­va­nja za sva­kog po­je­din­ca, dok za­poš­lja­va­nje oso­ba s inva­li­di­te­tom ili oso­ba iz so­ci­jal­no ugro­že­nih obi­te­lji kre­ira mo­guć­nost pru­ža­nja bo­ljeg, kva­li­tet­ni­jeg i is­pu­nje­ni­jeg ži­vo­ta oni­ma ko­ji do to­ga te­že do­la­ze. U sklo­pu to­ga AD Plas­tik, li­der u pro­izvod­nji plas­tič­nih di­je­lo­va za auto­mo­bil­sku in­dus­tri­ju, kao dio stra­te­gi­je ra­zvo­ja druš­tve­no od­go­vor­nog pos­lo­va­nja za­pra­vo već du­gi niz go­di­na za­poš­lja­va oso­be s inva­li­di­te­tom, a na su­dje­lo­va­nje u pro­jek­tu Is­kus­tvo zla­ta vri­je­di ra­do su se oda­zi­va­li i pri­jaš­njih go­di­na.

S prak­se na po­sao

“Ini­ci­ja­ti­vu Pos­lov­nog dnev­ni­ka pre­poz­na­li smo kao je­dan od na­či­na sen­zi­bi­li­za­ci­je pos­lov­ne i ši­re za­jed­ni­ce o za­poš­lja­va­nju oso­ba po­seb­no ugro­že­nih na tr­ži­štu ra­da. Prak­tič­no is­kus­tvo i zna­nje iz­nim­no su važ­ni za mla­de lju­de i otva­ra­ju i mo­guć­nost za­poš­lja­va­nja. Upra­vo je jed­na od na­ših da­naš­njih za­pos­le­ni­ca ne­ka­daš­nja stu­den­ti­ca ko­ja je pu­tem ovog pro­jek­ta kod nas doš­la na prak­su”, po­ru­či­la je ru­ko­vo­di­te­lji­ca za­poš­lja­va­nja i ad­mi­nis­tra­ci­je ljud­skih re­sur­sa u AD Plas­ti­ku Me­gi Drez­ga Jan­ko­vić. Do­da­la je i da uklju­či­va­njem u raz­ne druš­tve­no od­go­vor­ne pro­jek­te po­put pro­jek­ta Pos­lov­nog dnev­ni­ka, AD Plas­tik nas­to­ji i dru­ge kom­pa­ni­je po­tak­nu­ti na pri­dru­ži­va­nje jer sma­tra­ju da se za­jed­nič­kim na­po­ri­ma mo­že uve­li­ke do­pri­ni­je­ti ra­zvo­ju druš­tva i okru­že­nja u ko­jem pos­lu­ju. Ove go­di­ne svo­ju prak­su u AD Plas­ti­ku odra­di­la je Bo­ja­na Đe­bro, stu­den­ti­ca pr­ve go­di­ne di­plom­skog stu­di­ja Fa­kul­te­ta pro­met­nih zna­nos­ti u Za­gre­bu, smjer ces­tov­ni pro­met, ko­ja se na pro­jekt Is­kus­tvo zla­ta vri­je­di pri­ja­vi­la pr­vens­tve­no jer sma­tra da je ri­ječ o iz­vr­s­noj pri­li­ci za stje­ca­nje zna­nja i iz­van ma­tič­no fa­kul­te­ta i kla­sič- nog obra­zov­nog sus­ta­va. Za Bo­ja­nu u AD Plas­ti­ku ima­ju sa­mo ri­je­či hva­le te je Drez­ga Jan­ko­vić na­gla­si­la ka­ko su ko­le­ge iz lo­gis­ti­ke bi­li vr­lo za­do­volj­ni su­rad­njom, do­dav­ši da se vr­lo do­bro uk­lo­pi­la u ko­lek­tiv. “Vr­lo je po­zi­tiv­na oso­ba, želj­na uče­nja i usva­ja­nja no­vih zna­nja, vr­lo br­zo je sav­la­da­la ru­tin­ske pos­lo­ve i sa­mos­tal­nim obav­lja­njem tih pos­lo­va po­mo­gla ko­le­ga­ma iz odje­la Lo­gis­ti­ke u iz­vr­še­nju dnev­nih za­da­ta­ka i po­šti­va­nju nji­ho­vih ro­ko­va”, po­ru­či­la je.

Obav­lje­nom prak­som za­do­volj­na je i Bo­ja­na ko­ja je za­hval­na na pri­li­ci da na­do­gra­di vlas­ti­ta zna­nja i vje­šti­ne. Naj­ve­ći dio prak­se pro­ve­la je u služ­bi In­ter­ne lo­gis­ti­ke rad­ne je­di­ni­ce Zagreb gdje se upoz­na­la s or­ga­ni­za­ci­jom sek­to­ra, ključ­nih pos­lo­va i me­to­da ra­da, a na­kon če­ga su je ko­le­ge upu­ti­li u kon­kret­ni­je pos­lo­ve ko­je obav­lja­ju u In­ter­noj lo­gis­ti­ci. “Pos­ta­ne­te svjes­ni da osim ono­ga što na­uči­te na fa­kul­te­tu, mo­ra­te još po­pri­lič­no i k to­me sva­kod­nev­no ra­di­ti na se­bi, ra­zvi­ja­ti vlas­ti­te vje­šti­ne i ko­mu­ni­ka­ci­ju s lju­di­ma.

Kon­kret­no, u AD Plas­ti­ku i ti­je­kom prak­se sam uz po­moć men­to­ra po­ma­ga­la u iz­ra­di layo­uta skla­di­šta. Us­to, do­bi­va­la sam i raz­li­či­te za­dat­ke što je omo­gu­ći­lo da se uklju­čim u sva­kod­nev­nu ru­ti­nu pos­la. Sva­kod­nev­no se obi­la­zi­lo sve po­go­ne te se ta­ko nad­gle­da­la pro­izvod­nja, do­pre­ma i ot­pre­ma auto­di­je­lo­va. Rad­na oko­li­na bi­la je i vi­še no ugod­na. Svi za­pos­le­ni­ci bi­li su ja­ko lju­baz­ni pre­ma me­ni te su mi po­ku­ša­li pre­ni­je­ti što vi­še svo­ga zna­nja i ve­li­ko im hva­la na to­me. Is­kus­tvo zla­ta vri­je­di mi je da­lo uvid u to ka­ko bi moj po­sao u bu­duć­nos­ti mo­gao iz­gle­da­ti, ko­li­ko je ra­da i tru­da po­treb­no ulo­ži­ti ka­ko bi jed­nog da­na bio dio ta­ko us­pješ­nog rad­nog ti­ma”, ot­kri­la je Bo­ja­na Đe­bro Pos­lov­nom dnev­ni­ku. Os­vr­nu­la se i na op­će­ni­to sta­nje po pi­ta­nju za­poš­lja­va­nja u Hr­vat­skoj, za ko­je ka­že da naj­ve­ću pre­pre­ku bo­ljem sta­nju pred­stav­lja upra­vo ne­dos­ta­tak prak­tič­nih zna­nja kod mla­dih.

Važ­no je is­ko­ris­ti­ti pri­li­ku

“Za vri­je­me stu­di­ra­nja tak­ve vje­šti­ne mla­di naj­češ­će ni­ti ne mo­gu ste­ći, a one se on­da kas­ni­je pri za­poš­lja­va­nju tra­že. Raz­log to­me su uglav­nom oba­vez­na pre­da­va­nja ko­ja mo­ra­mo po­ha­đa­ti zbog če­ga je po­pri­lič­no te­ško kom­bi­ni­ra­ti po­sao i fa­kul­tet. Sto­ga, vi­še ne­go ko­ris­nim sma­tram odra­đi­va­nje struč­ne prak­se i usva­ja­nje što vi­še mo­gu­će zna­nja u si­tu­aci­ja­ma kad za to ima­mo pri­li­ku”, za­klju­či­la je Đe­bro. I mi­mo su­dje­lo­va­nja u Is­kus­tvo

Bo­ja­na Đe­bro

stu­den­ti­ca zla­ta vri­je­di, AD Plas­tik svo­jim dje­lo­va­njem nas­to­ji po­ti­ca­ti ra­zvoj so­ci­jal­no osjet­lji­vog okru­že­nja i na ši­rem gos­po­dar­skom pla­nu. Iz tvrt­ke is­ti­ču ka­ko su već za­po­če­li su­rad­nju sa sve­uči­li­šti­ma u ci­lju edu­ka­ci­je, stje­ca­nja struč­nih prak­si i za­poš­lja­va­nja mla­dih ka­dro­va. Ta­ko­đer, ka­žu i da su­dje­lo­va­njem na struč­nim i gos­po­dar­skim kon­fe­ren­ci­ja i okru­glih sto­lo­va nas­to­je pro­mo­vi­ra­ti auto­mo­bil­sku in­dus­tri­ju, ali ujed­no i uka­za­ti na pro­ble­me i rje­še­nja iz­voz­ni­ka i gos­po­dar­stve­ni­ka u okru­že­nji­ma u ko­ji­ma pos­lu­ju.

“Ka­ko bi uop­će su­dje­lo­va­li u na­bav­nom lan­cu auto­mo­bil­ske in­dus­tri­je, za­do­vo­lja­va­nje iz­nim­no vi­so­kih stan­dar­da kva­li­te­te, oču­va­nja oko­li­ša i odr­ži­vog pos­lo­va­nja os­nov­ni su pre­du­vje­ti za os­tva­ri­va­nje su­rad­nje u auto­mo­tiv svi­je­tu. Kon­ti­nu­ira­no ra­di­mo na una­p­rje­đe­nju ra­zvo­ja i kva­li­te­te svo­jih pro­izvo­da, zna­čaj­ne re­sur­se ula­že­mo u is­tra­ži­va­nje i ra­zvoj ka­ko bi bi­li uko­rak s kon­ku­ren­ci­jom i udo­vo­lji­li zah­tje­vi­ma tr­ži­šta na ko­jem pos­lu­je­mo. Me­đu vi­so­kim pri­ori­te­ti­ma u pos­lo­va­nju na­še kom­pa­ni­je je i iz­grad­nja part­ner­skih od­no­sa s kup­ci­ma, što uklju­ču­je su­dje­lo­va­nje u svim fa­za­ma stva­ra­nja no­vih pro­je­ka­ta. U pro­tek­lom pe­ri­odu sus­tav­no smo ra­di­li na po­bolj­ša­nju in­ter­ne ko­mu­ni­ka­ci­je, edu­ka­ci­ji za­pos­le­ni­ka, us­pos­tav­lja­nju kva­li­tet­nog sus­ta­va na­gra­đi­va­nja i mo­ti­va­ci­ji. Ula­ga­nje u na­še za­pos­le­ni­ke i nji­ho­va struč­na zna­nja, pre­poz­na­va­nje i na­gra­đi­va­nje nji­ho­vog tru­da i ra­da, in­for­mi­ra­nost, mo­ti­vi­ra­nost, zdrav­lje i si­gur­nost ja­ko su važ­ne kom­po­nen­te na­šeg ra­da”, po­ru­či­la je na kra­ju Me­gi Drez­ga Jan­ko­vić.

PD

Me­gi Drez­ga Jan­ko­vić iz AD Plas­ti­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.