Uz tim­ski rad svi se po­ten­ci­jal­ni pro­ble­mi mo­gu us­pješ­no sa­ni­ra­ti

Usa­vr­ša­va­nje Stu­dent Ma­tej An­to­lo­vić do­bio pri­li­ku da u prak­si pri­mje­ni zna­nja ste­če­na na fa­kul­te­tu

Poslovni Dnevnik - - ISKUSTVOZLATAVRIJEDI - ANA MARIA FILIPOVIĆ GRČIĆ ana.maria.fi­li­po­vic.gr­cic@pos­lov­ni.hr

Već če­ti­ri go­di­ne kao part­ner na pro­jek­tu Is­kus­tvo zla­ta vri­je­di su­dje­lu­je i Fond za za­šti­tu oko­li­ša i ener­get­sku učin­ko­vi­tost (FZOEU) jer ga, ka­žu, sma­tra­ju zna­čaj­nim is­ko­ra­kom u po­ti­ca­nju pos­lov­ne za­jed­ni­ce na ve­ću uklju­če­nost i pru­ža­nju pri­li­ka za za­poš­lja­va­njem oso­ba s inva­li­di­te­tom. Pro­jek­ti po­put ovo­ga do­pri­no­se bo­ljoj vid­lji­vos­ti i na­gla­ša­va­nju vri­jed­nos­ti oso­ba s inva­li­di­te­tom kao rad­no ak­tiv­ne po­pu­la­ci­je, a ko­ji su obič­no po­ne­što za­ne­ma­re­ni na tr­ži­štu ra­da.

Pri­pre­ma za stru­ku

U Fon­du je već za­pos­le­no ne­ko­li­ko oso­ba s inva­li­di­te­tom, Pos­lov­nom je dnev­ni­ku ot­kri­la glas­no­go­vor­ni­ca FZOEUa Li­di­ja To­šić, što ide uko­rak s po­ru­kom ko­ju nas­to­je pos­la­ti jav­nos­ti i part­ne­ri­ma, a to je da se je­di­no za­jed­nič­kim ak­tiv­nos­ti­ma mo­že do­pri­ni­je­ti stva­ra­nju bo­ljeg druš­tve­nog okru­že­nja za sve.

“Sma­tra­mo da ra­zvo­jem pos­lov­ne po­li­ti­ke u uprav­lja­nju ljud­skim re­sur­si­ma ko­ja do­pri­no­si ja­ča­nju sa­mo­svi­jes­ti oso­ba s inva­li­di­te­tom pru­ža­mo pro­fe­si­onal­ni po­ti­caj da oni bu­du pu­no­prav­ni i su­od­go­vor­ni čla­no­vi druš­tva. Ta­ko­đer smo uklju­če­ni i u još je­dan druš­tve­no od­go­vo­ran pro­jekt Pos­lov­nog dnev­ni­ka Hr­vat­ska pa­met Hr­vat­skoj, ori­jen­ti­ran na mla­de lju­de ko­je tre­ba po­dr­ža­ti i po­mo­ći im u stje­ca­nju rad­nog is­kus­tva ra­di lak­šeg pro­na­la­ska pos­la. Kao part­ne­ri pro­jek­ta, iz­ra­ža­va­mo pu­nu po­dr­šku ak­ci­ji ko­ja po­ti­če po­zi­tiv­ne druš­tve­ne pro­mje­ne i otva­ra vra­ta mla­di­ma tru­de­ći se za­dr­ža­ti ih u Hr­vat­skoj i osi­gu­ra­ti im mo­guć­nost za­poš­lja­va­nja u svo­joj zem­lji”, po­ru­či­la je To­šić.

Do­da­la je i da je Fond ove go­di­ne omo­gu­ćio da se prak­sa kod njih re­ali­zi­ra u skla­du s pre­fe­ren­ci­ja­ma i pro­fe­si­onal­nim us­mje­re­nji­ma stu­den­ta te je je­dan dio prak­se odra­dio u Hr­vat­skoj agen­ci­ji za za­šti­tu oko­li­ša i pri­ro­de (HAOP), a dru­gi će dio tek odra­di­ti u Fon­du. Na taj će na­čin do­bi­ti uvid u rad dvi­ju ins­ti­tu­ci­ja ko­je po­kri­va­ju jed­na­ko po­dru­čje dje­lo­va­nja, ali na raz­li­či­te na­či­ne, po­jas­ni­la je. Pro­jekt Is­kus­tvo zla­ta vri­je­di stu­den­tu is­tra­ži­vač­kog smje­ra na Ge­ograf­skom od­sje­ku Pri­ro­dos­lov­no – ma­te­ma­tič­kog fa­kul­te­ta Sve­uči­li­šta u Za­gre­bu, Ma­te­ju An­to­lo­vi­ću, ta­ko je omo­gu­ćio pri­li­ku da stek­ne prak­tič­na is­kus­tva i uvi­de u pro­ce­se ko­ji uklju­ču­ju nje­go­ve vje­šti­ne i zna­nja. Su­dje­lo­va­nje u pro­jek­tu Pos­lov­nog dnev­ni­ka, kao i ukup­no is­kus­tvo ra­da u Hr­vat­skoj agen­ci­ji za oko­liš i pri­ro­du (HAOP), An­to­lo­vić ocje­nju­je vi­še ne­go po­zi­tiv­ni­ma. S ob­zi­rom na to da ga je, ka­že, do­če­ka­la sr­dač­na rad­na oko­li­na sprem­na na po­moć na­učio je i da se uz tim­ski rad svi po­ten­ci­jal­ni pro­ble­mi mo­gu us­pješ­no sa­ni­ra­ti.

“Za­do­vo­ljan sam po­naj­vi­še jer mi je su­dje­lo­va­nje u pro­jek­tu omo­gu­ći­lo da ko­ris­ne in­for­ma­ci­je o vlas­ti­toj stru­ci do­bi­jem iz­rav­no s te­re­na. Bi­lo mi je ve­oma za­nim­lji­vo zna­nja ste­če­na na fa­kul­te­tu pri­mje­nji­va­ti na kon­kret­ne pro­ble­me u prak­si. Ve­oma mi je dra­go što sam mo­gao odra­di­ti prak­su u HAOPu za­to što ima­ju ve­oma kva­li­tet­ne ka­dro­ve za iz­ra­du te odr­ža­va­nje ge­ograf­skog in­for­ma­cij­skog sus­ta­va u ko­jem bi u bu­duć­nos­ti že­lio ra­di­ti. Tre­nut­no sam za­vr­šio s jed­nim di­je­lom pro­jek­ta, od­nos­no, s ve­se­ljem iš­če­ku­jem ljet­ni dio se­mes­tra ka­da ću se pre­ba­ci­ti u FZOEUu gdje ću na­uči­ti mno­ge ko­ris­ne in­for­ma­ci­je ne sa­mo za mo­ju stru­ku, ne­go i za slič­na po­dru­čja u ko­ji­ma imam za­jed­nič­ke in­te­re­se”, ka­zao je An­to­lo­vić. Naj­ve­ći

Li­di­ja To­šić

FZOEU dio vre­me­na pro­ve­de­nog u HAOPu ra­dio je unu­tar GIS sus­ta­va, do­da­je, što je alat za pri­kup­lja­nje, obra­du, ana­li­zu i pri­kaz pros­tor­nih po­da­ta­ka, a ujed­no i smjer na di­plom­skom stu­di­ju ko­ji pla­ni­ra upi­sa­ti. U sklo­pu su­rad­nje s HAOPom, imao je pri­li­ke do­ka­za­ti vlas­ti­te vje­šti­ne na pro­jek­tu Pros­tor­na ras­po­dje­la opas­nih tva­ri u po­dru­čji­ma pos­tro­je­nja po Hr­vat­skoj, unu­tar ko­je­ga je Ma­te­jev za­da­tak bi­la obra­da pros­tor­nih po­da­ta­ka i ut­vr­đi­va­nje lo­ka­ci­ja pos­tro­je­nja ko­ja se ba­ve opas­nim tva­ri­ma.

Am­bi­ci­oz­ni stu­den­ti

“Na­kon us­pješ­nog ge­ore­fe­ren­ci­ra­nja ko­or­di­na­ta tre­ba­lo je na­pra­vi­ti te­mat­sku kar­tu na­ve­de­nih pos­tro­je­nja. Ti­je­kom odra­đi­va­nja za­da­nog za­dat­ka us­t­vr­dio sam da nam ono što uči­mo na ko­le­gi­ju Ge­oin­for­ma­ti­ka kod asis­ten­ta dr. sc. Ivana Šul­ca da­je od­lič­nu pri­pre­mu za obav­lja­nje raz­li­či­tih pos­lo­va u na­šoj stru­ci GIS ana­li­ti­ča­ra. Ta­ko­đer, va­lja spo­me­nu­ti i Ne­ve­na Mi­le­us­ni­ća, ko­ji je bio za­du­žen za me­ne za vri­je­me tra­ja­nja prak­se, uvi­jek je vr­lo ra­do od­go­va­rao na sva mo­ja pi­ta­nja ve­za­no za pro­ble­me s ko­jim sam se su­sre­tao ti­je­kom pro­jek­ta. Uve­li­ke mi je po­mo­gao u sna­la­že­nju u pro­jek­cij­skim sus­ta­vi­ma i pre­tvor­bi ge­ograf­skih ko­or­di­na­ta”, po­jas­nio je. U ko­nač­ni­ci, ka­že i da je naj­sret­ni­ji što je su­dje­lo­va­nje u pro­jek­tu Is­kus­tvo zla­ta vri­je­di po­ka­za­lo da ga oda­bra­ni fa­kul­tet kva­li­tet­no usa­vr­ša­va za bu­du­će za­ni­ma­nje.

Upra­vo za­to pru­ža­nje mo­guć­nos­ti za stje­ca­nje rad­ne prak­se kao i do­dat­nih zna­nja oso­ba­ma s inva­li­di­te­tom pu­no zna­či, na­gla­si­la je Li­di­ja To­šić, u što se Fond i sam uvje­rio i pri­jaš­njih go­di­na.

“Stu­den­ti su nas odu­še­vi­li ve­li­kom že­ljom za ra­dom i svo­jom upor­noš­ću. U sva­kom slu­ča­ju, ovo je iz­vr­stan pro­jekt, dra­go nam je da smo part­ne­ri i da za­jed­nič­ki stva­ra­mo vri­jed­nos­ti ko­je će una­pre­đi­va­ti i uka­zi­va­ti na ovu pro­ble­ma­ti­ku s ci­ljem nje­nog učin­ko­vi­tog rje­ša­va­nja”, za­klju­či­la je To­šić do­dav­ši da je po­treb­no što vi­še se uklju­či­va­ti u ovak­ve, ali i druš­tve­no od­go­vor­ne pro­jek­te op­će­ni­to.

MAR­KO LUKUNIĆ/PIXSELL

An­to­lo­vić je u HAOP-u ra­dio unu­tar GIS sus­ta­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.