U SR­BI­JI REFERENTNA

KA­MA­TA OS­TA­JE 4%

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Iz­vr­š­ni od­bor Na­rod­ne ban­ke Sr­bi­je (NBS) od­lu­čio je u če­t­vr­tak da će za­dr­ža­ti re­fe­rent­nu ka­mat­nu sto­pu na tre­nut­noj ra­zi­ni od če­ti­ri pos­to, pri­op­ći­la je ta­moš­nja sre­diš­nja ban­ka. Od­lu­ka je do­ne­se­na na­kon pro­cje­ne ri­zi­ka in­fla­ci­je, efe­ka­ta do­sa­daš­njeg ubla­ža­va­nja mo­ne­tar­ne po­li­ti­ke i či­nje­ni­ce da je cilj za in­fla­ci­ju od po­čet­ka 2017. ni­ži te iz­no­si tri pos­to. Sre­diš­nja ban­ka oče­ku­je da će in­fla­ci­ja u Sr­bi­ji os­ta­ti ni­ska i sta­bil­na te da će se od ove go­di­ne kre­ta­ti u ci­lja­nim gra­ni­ca­ma, na kri­li­ma opo­rav­ka do­ma­će po­traž­nje kao i svjet­skih ci­je­na naf­te, te pos­tup­nog ras­ta in­fla­ci­je u me­đu­na­rod­nom okru­že­nju, po­naj­pri­je u zem­lja­ma euro­zo­ne ko­je su naj­z­na­čaj­ni­ji tr­go­vin­ski part­ner Sr­bi­je.

PD

NBS oče­ku­je ni­sku in­fla­ci­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.