Drv­na in­dus­tri­ja ras­te dvoz­na­men­kas­to

Broj­ke u plu­su Sek­tor pre­ra­de dr­va po­ras­tao je za 10 pos­to, a naj­ve­ći rast, od čak 25 pos­to, ima­la je in­dus­tri­ja na­mje­šta­ja

Poslovni Dnevnik - - UFOKUSU -

Po­ras­la je i sek­tor­ska ra­zi­na za­poš­lja­va­nja pa je u pr­vih 11 mje­se­ci 2016. za­bi­lje­žen po­rast od 3,2 pos­to

Iz po­da­ta­ka Dr­žav­nog za­vo­da za sta­tis­ti­ku za 11 mje­se­ci 2016. vid­lji­vo je da je se­zon­ski i ka­len­dar­ski pri­la­go­đe­ni in­deks za pro­izvod­nju na­mje­šta­ja (C31) u stu­de­nom iz­no­sio 125,4 dok je za sek­tor pre­ra­de dr­va (C16) iz­no­sio 102,8. Izvor­ni in­dek­si ima­ju još ve­će vri­jed­nos­ti, od­nos­no iz­no­se čak 130,8 za na­mje­štaj i 107,1 za pre­ra­du dr­va (2010. = in­deks 100).

Op­će­ni­to gle­da­ju­ći i us­po­re­đu­ju­ći kre­ta­nja u oba po­ve­za­na sek­to­ra, ve­ći­na ana­li­zi­ra­nih po­ka­za­te­lja je po­zi­tiv­ni­ja upra­vo kod pro­izvod­nje na­mje­šta­ja. Ta­ko je la­ni u stu­de­nom, u us­po­red­bi s is­tim raz­dob­ljem 2015., pro­izvod­nja na­mje­šta­ja pre­ma iz­vor­nom in­dek­su obuj­ma po­ras­la za 14,1 po­ena.

Sek­tor­ska ra­zi­na za­poš­lja­va­nja je u 2016. ta­ko­đer po­zi­tiv­na s ten­den­ci­jom ras­ta, jer C16 bi­lje­ži po­rast za­pos­le­nih oso­ba u je­da­na­est mje­se­ci proš­le go­di­ne za 3,2 pos­to u od­no­su na is­to raz­dob­lje 2015., dok je is­to­vre­me­no in­deks za­pos­le­nos­ti u pro­izvod­nji na­mje­šta­ja po­ras­tao na 104,6. Za­li­he su u C16 po­ras­le na 117,4 in­dek­s­nih po­ena, dok su pro­izvo­di na skla­di­štu u sek­to­ru na­mje­šta­ja sma­nje­ni za 6 in­dek­s­nih po­ena, od­nos­no na 96,9, us­po­re­đu­je­mo li za­li­he u stu­de­nom 2016. s ko­li­či­nom za­li­ha ti­je­kom stu­de­nog pret­proš­le go­di­ne.

Pre­ra­da dr­va (3,79 pos­to) i pro­izvod­nja na­mje­šta­ja (2,36 pos­to) či­ne 6,14 pos­to in­dus­tri­je pro­izvod­nje u Re­pu­bli­ci Hr­vat­skoj, od­nos­no os­tva­ru­ju udio od 3,6 pos­to u hr­vat­skom BDPu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.