Eu­rop­ska ori­jen­ta­ci­ja Vla­de ide u pri­log sek­to­ru

Uvod­na ri­ječ

Poslovni Dnevnik - - UFOKUSU -

Drv­na

in­dus­tri­ja je na­kon iz­bo­ra po­pri­lič­no op­ti­mis­tič­na, zbog svo­jih pos­to­ja­nih re­zul­ta­ta, ali i zbog do­brih naj­a­va ko­je je Vla­da odas­la­la pre­ma na šu­mi ba­zi­ra­nim in­dus­tri­ja­ma. Ra­zu­mi­je­mo da sa­da sli­je­di pro­ces obje­di­nja­va­nja mno­gih po­li­ti­ka i da po­la­ko za­vr­ša­va ka­drov­sko os­vje­ža­va­nje na mno­gim ra­zi­na­ma u mi­nis­tar­stvi­ma. Na­da­mo se da sek­tor­ske ak­tiv­nos­ti ko­je se pro­vo­de u Mi­nis­tar­stvu po­ljo­pri­vre­de, ne­će bi­ti, zbog dru­gih po­ljo­pri­vred­nih pri­ori­te­ta od­ga­đa­ne, ne­go da će se agil­ni mi­nis­tar To­lu­šić po­za­ba­vi­ti na­šim eg­zis­ten­ci­jal­nim te­ma­ma. Ra­di se pri­je sve­ga o pos­tav­lja­nju no­ve Upra­ve tvrt­ke Hr­vat­ske šu­me o či­jem ra­du ovi­se mno­ge stva­ri i smje­ro­vi u bran­ši.

Tre­ba nam Za­kon o pre­ra­di dr­va, stra­te­gi­ja i re­gis­tar pi­la­na! Kon­kret­ne za­ko­no­dav­ne ak­tiv­nos­ti sek­tor oče­ku­je i kroz ak­tiv­nos­ti Hr­vat­skog sa­bo­ra. Pro­tek­lih go­di­na je već us­kla­đen tekst pri­jed­lo­ga Za­ko­na, ko­jeg je biv­ši mi­nis­tar Ja­ko­vi­na 2013. za­ko­čio u Vla­di i Sa­bo­ru i ko­ji tre­ba ri­je­ši­ti du­go­roč­na pi­ta­nja sa si­ro­vi­nom i upo­ra­bom dr­va, pro­mo­ci­ju grad­nje dr­vom i upo­ra­bu drv­nog pe­le­ta u zem­lji, kao i pi­ta­nja ve­ćeg učeš­ća dr­va i drv­nih pro­izvo­da u jav­noj na­ba­vi. Ra­di­la se zad­njih mje­se­ci i sek­tor­ska stra­te­gi­ja, ko­ju sva­ka­ko tre­ba do­pu­ni­ti. Ključ­no je us­tro­ji­ti re­gis­tar pi­la­na, ko­jim bi se ogra­ni­či­lo bu­ja­nje no­vih ka­pa­ci­te­ta i ne­kon­tro­li­ra­ni do­la­zak no­vih i ne­poz­na­tih su­bje­ka­ta na svjet­skog tr­ži­šta u sek­tor.

Imidž i ugled sek­to­ra je u naj­ši­roj jav­nos­ti i da­lje po­ma­lo pod­ci­je­njen, če­mu su pro­tek­lih mje­se­ci pri­do­ni­je­le mno­go­broj­ne ne­po­treb­ne afe­re oko upra­ve Hr­vat­skih šu­ma, ali i naj­no­vi­ja ana­li­za hr­vat­skih re­sur­sa ko­ju je na­pra­vi­la HAZU. Na­ža­lost, spo­me­nu­ta pro­cje­na šu­ma u Re­pu­bli­ci Hr­vat­skoj, ko­ja vi­šes­tru­ko uma­nju­je vri­jed­nost šu­ma u Hr­vat­skoj ni­je us­kla­đe­na s tr­žiš­nim pri­li­ka­ma u Hr­vat­skoj i EU te mo­že ima­ti po­s­lje­dič­no štet­ni utje­caj na dalj­nje po­li­ti­ke Vla­de Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske, i in­te­res ula­ga­ča. Ne­pot­pu­ne in­for­ma­ci­je i po­vr­š­no tu­ma­če­nje sek­tor­skih po­ka­za­te­lja mo­gu du­go­roč­no de­ro­gi­ra­ti i uma­nji­ti zna­čaj i po­lo­žaj na šu­mi ba­zi­ra­ne in­dus­tri­je u Hr­vat­skoj.

Ma­ri­jan Ka­vran, taj­nik Hr­vat­skog drv­nog klas­te­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.