Bi­oma­se že­li se dis­kre­di­ti­ra­ti

Pred­sjed­nik CROBIOM-a, go­vo­ri o pod­za­kon­skim ak­ti­ma ko­ji ko­če inves­ti­ci­je u sek­to­ru

Poslovni Dnevnik - - DRVNA INDUSTIJA -

nas­ta­vak po­ti­caj­nih ener­get­skih po­li­ti­ka. Ula­ga­nje u ob­nov­lji­ve iz­vo­re ener­gi­je za mno­ge je gos­po­dar­ske su­bjek­te, te­me­ljem vr­lo po­ti­caj­ne eu­rop­ske re­gu­la­ti­ve otvo­ri­lo ve­li­ke mo­guć­nos­ti za pos­lov­ni rast i pro­fi­ta­bil­no pos­lo­va­nje, sto­ga je u pro­tek­lom de­set­lje­ću u Hr­vat­skoj za­bi­lje­že­na po­ja­va pre­ko 200 raz­li­či­tih ula­gač­kih pro­je­ka­ta. Ra­di se o ula­ga­nji­ma u pro­izvod­nju ko­njun­k­tur­nih ener­ge­na­ta iz dr­va po­put pe­le­ta ili sječ­ke te o pro­izvod­nji elek­trič­ne ener­gi­je iz dr­va kroz ko­ge­ne­ra­cij­ska pos­tro­je­nja. Hr­vat­ska re­gu­la­ti­va OIE je re­la­tiv­no no­vi dio za­ko­no­dav­s­tva i tre­ba­la je u svom nas­tan­ku sli­je­di­ti EU ener­get­ske smjer­ni­ce, pa bi iz­mje­ne eu­rop­skog ener­get­skog pa­ke­ta lo­gič­no tre­ba­le po­dra­zu­mi­je­va­ti i pro­mje­ne pos­to­je­ćih za­ko­na i pod­za­kon­skih aka­ta. S dru­ge stra­ne, CROBIOM je u vi­še na­vra­ta za­tra­žio te­me­lji­te pro­mje­ne u ci­je­lom pa­ke­tu OIE za­ko­no­dav­s­tva u Hr­vat­skoj. Dio pod­za­kon­skih aka­ta ni­je još do sa­da uop­će usvo­jen, što ko­či dio inves­ti­ci­ja i ope­ra­tiv­ne pos­lov­ne su­bjek­te u sek­to­ru. CROBIOM je u sklo­pu po­dr­ške ak­tiv­nos­ti­ma AEBIOMa iden­ti­fi­ci­rao ključ­ne as­pek­te ko­ji bi mo­gli pos­ta­ti po­zi­tiv­ni te­me­lji za ve­će ko­ri­šte­nje bi­oma­se u Hr­vat­skoj ko­ja se da­nas glav­nom iz­vo­zi. To zna­či ma­nje ko­ri­šte­nje fo­sil­nih iz­vo­ra ener­gi­je i sma­nje­nje stak­le­nič­kih pli­no­va.

Cve­čić Bo­le za­go­va­ra ve­će ko­ri­šte­nje bi­oma­se u Hr­vat­skoj

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.