Ra­dom u Bruxel­le­su do­la­zi­mo do ključ­nih in­for­ma­ci­ja

Edu­ard Vit­ko­vić, pot­pred­sjed­nik za me­đu­na­rod­ne ak­tiv­nos­ti u CROBIOM-u, o skan­di­nav­skoj odr­ži­voj po­li­ti­ci kao do­brom pu­tu

Poslovni Dnevnik - - DRVNA INDUSTIJA -

CROBIOM je pu­no­prav­ni član AEBIOM-a i kroz rad svo­jih struč­nja­ka da­je kons­tan­tan do­pri­nos pro­na­la­sku no­vih rje­še­nja

Stru­ka ra­di na sus­tav­nom pra­će­nju eu­rop­ske le­gis­la­ti­ve te ra­di na ana­li­za­ma tr­žiš­nog okru­že­nja i za­la­že se za po­ve­ća­nje udje­la iz OIE te za ve­će ko­ri­šte­nje drv­nih go­ri­va. Iz­mje­na EU za­ko­no­dav­s­tva na po­dru­čju ener­ge­ti­ke je po­bu­di­la ve­li­ko za­ni­ma­nje struč­nih kru­go­va u Eu­ro­pi. Kroz na­ša ope­ra­tiv­na ti­je­la u eu­rop­skoj udru­zi bi­oma­se AEBIOM ras­prav­lja­li smo o ni­zu mo­gu­ćih sce­na­ri­ja, pri­je sve­ga oko bu­duć­nos­ti ob­nov­lji­vih iz­vo­ra ener­gi­je, te oko iz­gled­ne po­zi­ci­je bi­oma­se, što nas naj­vi­še za­ni­ma. Na­me­će se za­klju­čak da su dr­vo i drv­na bi­oma­sa pod ve­li­kim pri­ti­skom fo­sil­nih lo­bi­ja, kao i di­je­la pro­izvo­đa­ča OIE po­put vje­tra, a upra­vo te in­te­res­ne sku­pi­ne ne­ute­me­lje­no os­po­ra­va­ju odr­ži­vost dr­va i ne­utral­ni utje­caj bi­oma­se na oko­liš. Is­to­vre­me­no, one sku­pi­ne, ko­je stvar­no stva­ra­ju pro­ble­me oko odr­ži­vos­ti re­sur­sa i utje­ču na za­ga­đe­nja sma­nju­ju­ći dos­tup­nost ener­gi­je ne po­du­zi­ma­ju ni­šta da se to ri­je­ši. Skan­di­nav­ske zem­lje su svo­jom odr­ži­vom po­li­ti­kom čak i po­ve­ća­le šum­ski etat, uz is­to­vre­me­no po­ve­ća­nu upo­ra­bu dr­va kao ener­gen­ta! To bi mo­gao bi­ti slje­di­vi pri­mjer i za Hr­vat­sku gdje bu­du­će ener­get­ske po­li­ti­ke tre­ba­ju vi­še uva­ži­ti po­ten­ci­jal dr­va i bi­oma­se. EU že­li gle­da­ti op­ti­mis­tič­no na svo­ju ener­get­sku bu­duć­nost, ali tre­ba na­gla­si­ti da je u Bruxel­le­su iz­ra­že­na za­bri­nu­tost u ener­get­skoj za­jed­ni­ci, ka­ko u udru­ga­ma, ta­ko i EU ins­ti­tu­ci­ja­ma. Ona se pri­je sve­ga od­no­si na po­li­tič­ke po­te­ze i no­ve ener­get­ske po­li­ti­ke, ali je uz­ro­ku­je i sve snaž­ni­ji utje­caj i pri­sus­tvo lo­bi­ja za fo­sil­na go­ri­va. Svje­do­či­mo o to­me ka­ko se pred bi­oma­su i bi­ogo­ri­va že­le pos­ta­vi­ti no­ve gra­ni­ce, ogra­ni­če­nja i kvo­te, a sve to pod iz­go­vo­rom ne­kak­ve no­ve odr­ži­vos­ti.

PD

Vit­ko­vić is­ti­če da su dr­vo i drv­na bi­oma­sa pod ve­li­kim pri­ti­skom fo­sil­nih lo­bi­ja, kao i di­je­la pro­izvo­đa­ča OIE

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.