PO­ČI­NJE REKONSTRUKCIJA AVIONSKE PISTE U PU­LI

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - pd

Ve­li­ka rekonstrukcija uz­let­no-slet­ne piste aero­dro­ma Pu­la, ko­ja bi tre­ba­la bi­ti do­vr­še­na do sre­di­ne ožuj­ka, za­po­či­nje u po­ne­dje­ljak 16. si­ječ­nja. “Zrač­na lu­ka Pu­la za­tva­ra se za sav pro­met 16. si­ječ­nja u 7 sa­ti, po od­la­sku zra­ko­plo­va za Za­greb,” ka­že Sve­mir Rad­mi­lo, di­rek­tor aero­dro­ma u Pu­li, te naj­av­lju­je ka­ko će se do 10. ožuj­ka “u pot­pu­nos­ti sa­ni­ra­ti uz­let­no-slet­ne sta­ze u pu­noj du­ži­ni i ši­ri­ni.” “Pos­ta­vit će se dva no­va slo­ja, te iz­vr­ši­ti pri­pre­ma za ins­ta­la­ci­ju os­vjet­lje­nja cen­tral­ne li­ni­je. Ob­no­vit će­mo i ver­ti­kal­nu svje­tlos­nu sig­na­li­za­ci­ju,” is­ti­če Rad­mi­lo. Uz­let­no-slet­na sta­za re­kons­tru­ira se go­di­nu da­na na­kon ob­no­ve dje­la aero­drom­ske zgra­de za pri­hvat put­ni­ka. Ob­no­va piste, pr­va na­kon 44 go­di­ne, sta­jat će 24,5 mi­li­ju­na ku­na. Izvo­đač ra­do­va je tvrt­ka Ces­ta d.o.o. iz Pu­le, ko­ja je po­sao do­bi­la na jav­nom na­tje­ča­ju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.