Ras­tu ka­ma­te na kun­sku šted­nju

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - ljg/vl

Hr­vat­skoj je tre­ba­lo če­t­vrt sto­lje­ća da do­ma­ća va­lu­ta osvo­ji 40% tr­žiš­nog udje­la kod kre­di­ta, ali kad je ri­ječ o šted­nji Hr­va­ti i da­lje 85% ušte­đe­vi­ne dr­že u stra­noj va­lu­ti. Taj bi se od­nos mo­gao mi­je­nja­ti, jer su ka­ma­te na kun­ska oro­če­nja tri do če­ti­ri pu­ta ve­će od ka­ma­ta za eur­sku šted­nju. Pre­ma ju­če­raš­njim po­da­ci­ma s in­ter­net­skih stra­ni­ca pet ba­na­ka, oso­ba ko­ja da­nas oro­či 50.000 ku­na na go­di­nu da­na u Za­gre­bač­koj ban­ci mo­že do­bi­ti 1,33% ka­ma­te, HPB i PBZ 1,50, RBA 1,45, a Es­te ban­ci 1,70% za raz­li­ku od is­te pro­tu­vri­jed­nos­ti u euri­ma gdje se u spo­me­nu­tim ban­ka­ma nu­di tek 0,300,60% ka­ma­te. Pro­iz­la­zi da bi 50.000 kun­ske šted­nje do­ni­je­lo oko 750 ku­na ka­ma­te go­diš­nje, a is­ta svo­ta pre­ra­ču­na­ta u eure sa­mo 150 ku­na. Sve ni­že ka­mat­ne sto­pe za­jed­no s po­re­zom na šted­nju pro­mi­je­ni­le su na­vi­ke gra­đa­na, pa ras­te neo­ro­če­na šted­nja jer lju­di dr­že nov­ce na ra­ču­ni­ma ka­ko bi s nji­ma slo­bod­ni­je ras­po­la­ga­li. Šted­nja gra­đa­na kre­će se oko 166 mi­li­jar­di ku­na na ko­ju bi mo­gli do­bi­ti oko 800 mi­li­ju­na ku­na ka­ma­te, za raz­li­ku od, pri­mje­ri­ce, 4 mi­li­jar­de kn ko­li­ko je is­pla­će­no 2014. go­di­ne.

Is­pla­ti se šte­dje­ti u ku­na­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.