Eko­no­mi­ja di­je­lje­nja u naj­mu plo­vi­la sa­mo pre­ko pro­fe­si­onal­nog čar­te­ra

Click&Bo­at Sha­ring plat­for­ma u jed­noj se­zo­ni poslovanja u RH sku­pi­la 656 plo­vi­la, pri­želj­ku­ju li­be­ra­li­za­ci­ju

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MARIJA CRNJAK

Uz Fran­cu­sku i Hr­vat­sku, Click&Bo­at pos­lu­je u Mal­ti, Grč­koj, Ita­li­ji te Špa­njol­skoj, a Hr­vat­ska je je­di­na u ko­joj je za­bra­nje­no pri­vat­no iz­najm­lji­va­nje plo­vi­la

Na­kon Air­b­n­ba i slič­nih plat­for­mi u smje­šta­ju, te ne­du­go na­kon Ube­ra u ces­tov­nom pro­me­tu, na hr­vat­skom tr­ži­štu od proš­log lje­ta pos­lu­je još jed­na plat­for­ma u eko­no­mi­ji di­je­lje­nja, fran­cu­ski Click&Bo­at za naj­am plo­vi­la.

Ra­di se o po­ten­ci­jal­no ve­li­kom tr­ži­štu, jer Hr­vat­ska ima naj­ve­ću čar­ter flo­tu u svi­je­tu, no u Hr­vat­skoj je nji­hov na­čin ra­da ogra­ni­čen za­ko­ni­ma ko­ji jas­no za­bra­nju­ju pri­vat­no iz­najm­lji­va­nje plo­vi­la, te se ona mo­gu unaj­mi­ti sa­mo pre­ko pro­fe­si­onal­nih tvrt­ki za čar­ter me­nadž­ment. U fran­cu­skoj star­tup tvrt­ki ko­ja pos­lu­je u šest me­di­te­ran­skih ze­ma­lja una­toč ogra­ni­če­nji­ma naj­av­lju­ju rast na hr­vat­skom tr­ži­štu. Ipak pri­želj­ku­ju da Hr­vat­ska li­be­ra­li­zi­ra sus­tav naj­ma bro­do­va. Do­ma­ći struč­nja­ci me­đu­tim is­ti­ču da Hr­vat­ska ima naj­bo­lje za­ko­ne ko­ji pro­pi­su­ju dje­lo­va­nje čar­ter tr­ži­šta, či­jom bi se li­be­ra­li­za­ci­jom ugro­zi­la pri­je sve­ga si­gur­nost plo­vid­be na mo­ru. Ka­ko nam je po­jas­ni­la Ma­ri­na Ko­pić, me­na­dže­ri­ca Click&Bo­at za Hr­vat­sku, plat­for­ma funk­ci­oni­ra ta­ko da gost na apli­ka­ci­ji ili pu­tem web stra­ni­ce do­bi­je lis­tu svih bro­do­va ko­ji su dos­tup­ni u des­ti­na­ci­ji ko­ju je oda­brao. Sva­ki oglas na plat­for­mi ima auten­tič­ne fo­to­gra­fi­je ta­ko da kli­jent od­mah mo­že vi­dje­ti u kak­vom je sta­nju brod, us­po­re­di­ti ci­je­ne, pro­či­ta­ti ko­men­ta­re pri­jaš­njih iz­najm­lji­va­ča te se iz­rav­no ja­vi­ti vlas­ni­ku bro­da. “U Hr­vat­skoj je pre­ko Click&Bo­at plat­for­me dos­tup­no pre­ko 656 plo­vi­la duž ci­je­le

DUŠKO MARUŠIĆ/PIXSELL

Pre­ko Click&Bo­at plat­for­me na hr­vat­skom je Ja­dra­nu dos­tup­no 656 plo­vi­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.