No­va plat­for­ma za ze­le­ne pro­jek­te

GREENI­nvest Sa­vje­to­dav­na bes­plat­na po­moć za inves­ti­to­re u Hr­vat­skoj

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Hr­vat­ski

sa­vjet za ze­le­nu grad­nju u su­rad­nji s hr­vat­skim part­ne­ri­ma za pos­lov­no sa­vje­to­va­nje po­kre­nuo je pro­jekt “GREENI­nvest plat­for­ma u Hr­vat­skoj” bes­plat­ne po­mo­ći inves­ti­to­ri­ma u pro­jek­te ze­le­ne grad­nje ka­ko bi lak­še do­la­zi­li in­for­ma­ci­ja o mo­de­li­ma fi­nan­ci­ra­nja, po­se­bi­ce na­tje­ča­ji­ma za bes­po­vrat­na sred­sta­va iz EU fon­do­va ili na­ci­onal­nih iz­vo­ra su­fi­nan­ci­ra­nja. Cilj je po­ti­ca­nje i iden­ti­fi­ka­ci­ju ze­le­nih inves­ti­ci­ja i spa­ja­nje inves­ti­to­ra volj­nih ula­ga­ti u pro­jek­te ze­le­ne grad­nje s re­le­vant­nim di­oni­ci­ma na tr­ži­štu, struč­nim u po­dru­čju pro­izvo­da i us­lu­ga te teh­no­lo­gi­ja ko­je se ko­ris­te u pro­ce­si­ma pla­ni­ra­nja, pro­jek­ti­ra­nja, grad­nje, odr­ža­va­nja i pro­ved­be ze­le­nih pro­je­ka­ta. Sa­vje­to­dav­na po­moć ne obve­zu­je na ugo­va­ra­nje su­rad­nje s čla­no­vi­ma Hrvatskog sa­vje­ta za ze­le­nu grad­nju s ko­ji­ma će inves­ti­to­ri stu­pi­ti u kon­takt.

DINO STANIN/PIXSELL

Mi­nis­tar gra­di­telj­stva Lo­vro Kuš­če­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.