Pri­ho­di Go­re­nja la­ni po­ras­li 2,6%

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Gru­pa Go­re­nje la­ni je os­tva­ri­la pri­ho­de od pro­da­je u iz­no­su od 1,26 mi­li­jar­di eura, što je 2,6 pos­to vi­še ne­go u 2015. go­di­ni, dok se čis­ta do­bit pro­cje­nju­je na osam mi­li­ju­na eura, pr­vi su po­da­ci o proš­lo­go­diš­njem pos­lo­va­nju ko­je je u pe­tak obja­vio slo­ven­ski pro­izvo­đač ku­ćan­skih ure­đa­ja iz Ve­le­nja.

Do­brom struk­tu­rom pro­da­je te do­brom kon­tro­lom tro­ško­va gru­pa Go­re­nje je us­pje­la po­bolj­ša­ti EBITDA (do­bit iz poslovanja pri­je amor­ti­za­ci­je) te pro­cje­nju­je da će ona iz­no­si­ti 87 mi­li­ju­na eura, što je 8,6 pos­to vi­še ne­go 2015. go­di­ne, na­vo­de iz Go­re­nja.

Is­ti­ču i ka­ko su proš­lu go­di­nu obi­lje­ži­li us­pješ­no pos­lo­va­nje u os­nov­noj dje­lat­nos­ti ku­ćan­skih apa­ra­ta, gdje je os­tva­ren rast pro­da­je i po­bolj­ša­njem ge­ograf­ske i struk­tu­ra pro­izvo­da, a oja­ča­na je pro­da­ja pre­mij­skih i ino­va­tiv­nih, kao i ma­lih ku­ćan­skih ure­đa­ja.

Ka­ko na­vo­de, kom­pa­ni­ja je oja­ča­la svo­ju tr­žiš­nu po­zi­ci­ju u Ru­si­ji, Ukra­ji­ni, is­toč­noj Eu­ro­pi, dr­ža­va­ma Be­ne­luxa, Aus­tra­li­ji, Azi­ji i SADu. Iz Go­re­nja naj­av­lju­ju rast pri­ho­da i pro­fi­ta­bil­nos­ti i u ovoj go­di­ni u ko­joj pro­cje­nju­ju da će pri­ho­di od pro­da­je po­ras­ti za 4,6 pos­to.

PD

Čis­ta do­bit pro­cje­nju­je se na 8 mil. eura

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.