Pit­ki pos­lov­ni re­zul­ta­ti lan­ca pu­bo­va

Mit­c­hel­ls&Bu­tlers Bri­tan­ski ugos­ti­telj tr­lja ru­ke zbog ve­će po­troš­nje ti­je­kom proš­lih blag­da­na

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Bri­tan­ska gru­pa ko­ja dr­ži pu­bo­ve, Mit­c­hel­ls&Bu­tlers, ko­ja u svom por­t­fe­lju ima oko 1600 pu­bo­va, ba­ro­va i res­to­ra­na s oko 44.000 za­pos­le­ni­ka, za­do­volj­na je pos­lov­nim re­zul­ta­ti­ma u 2016., na­vo­de­ći da će pro­da­ja i na po­čet­ku ove go­di­ne bo­lja za 1,7 pos­to. Di­oni­ce su na lon­don­skoj bur­zi na­kon te obja­ve u pe­tak sko­či­le za 5,6 pos­to, a vlas­ni­ci gru­pa­ci­je is­ti­ču da su na do­bre vi­jes­ti utje­ca­la i po­ve­ća­na po­troš­nja ti­je­kom pro­tek­lih blag­da­na.

“Pro­da­ja je u tom raz­dob­lju po­ras­la za 2,3 pos­to pa pro­cje­nju­je­mo da je do 7. si­ječ­nja taj rast bio ukup­no 4,7 pos­to. Pro­da­ja hra­ne je ti­je­kom se­dam tje­da­na, do 7. si­ječ­nja is­to­dob­no bi­la bo­lja za 2,8 pos­to”, ka­za­li su iz Mit­c­hel­ls&Bu­tler­sa. Dio svo­jih gos­ti­oni­ca su i re­no­vi­ra­li ne bi li u no­vim in­te­ri­je­ri­ma po­ve­ća­li pro­fit, kon­cen­tri­ra­li se i na po­ve­ća­nje udje­la pro­da­je hra­ne, ne sa­mo pi­va i dru­gih pi­ća, no na tak­ve su pot­hva­te i po­tro­ši­li vi­še od pla­na, pi­še Re­uters. Osim pu­bo­va, gru­pa­ci­ja ima i la­nac ho­te­la Lod­ge u Bri­ta­ni­ji, a pos­lu­ju i na europ­skom kon­ti­nen­tu, s lan­cem ba­ro­va i res­to­ra­na Alex u Nje­mač­koj. Pre­ma po­da­ci­ma za 2015., do­bit gru­pa­ci­je iz­no­si­la je 103 mi­li­ju­na fun­ti na­kon po­re­za.

F.B/PIX

La­nac dr­ži oko 1700 gos­ti­oni­ca i res­to­ra­na u Bri­ta­ni­ji, u ko­ji­ma ra­di 44.000 lju­di

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.