Trebamo energetsku strategiju ko­ja će odrediti budućnost Ine i HEP-a

Kraj raz­mi­ri­ca Tre­bao bi to bi­ti do­ku­ment ko­ji ne­će sa­mo za­da­ti smjer ra­zvo­ja hr­vat­ske ener­ge­ti­ke u idu­ćih 15 ili 20 go­di­na, već će sa­dr­ža­va­ti i jas­nu po­ru­ku o po­li­tič­kom kon­sen­zu­su, do­go­vo­ru ko­ji ni­je ve­zan sa­mo uz pos­tav­lja­nje še­fo­va ener­get­skih dr­žav­ni

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI & ANALIZE -

SADA HEP POS­TA­JE NO­VE AUTOCESTE KO­JE SU TREBALE BI­TI MONETIZIRANE, ALI IPAK NI­SU DRŽAVE DA­NAS IMA­JU JASNE PLANOVE RA­ZVO­JA POJEDINIH EKONOMSKIH SEK­TO­RA I TO U RAZDOBLJIMA OD NAJ­MA­NJE DE­SET GO­DI­NA, A PONEKAD I VI­ŠE VLADIMIR NIŠEVIĆ vladimir.ni­se­vic@pos­lov­ni.hr

Hr­vat­skoj uko­li­ko pre­ži­vi Eu­rop­ska uni­ja u obli­ku u ko­joj je da­nas poz­na­je­mo pri­je ili kas­ni­je sli­je­di uvo­đe­nje za­jed­nič­ke va­lu­te i ula­zak u euro­zo­nu.

Pi­ta­nje uvo­đe­nja eura ko­je se ovih da­na po­no­vo po­te­glo po me­dij­ma iz te per­s­pek­ti­ve či­ni se po­ma­lo iz­liš­nim i ne­po­treb­nim osim u dnev­no­po­li­tič­ke svr­he u kon­tek­s­tu iz­bo­ra gu­ver­ne­ra Hr­vat­ske na­rod­ne ban­ke ili već vi­še pu­ta spo­me­nu­tih iz­voz­ni­ka.

Me­đu­tim, či­ni se ka­ko pi­ta­nje uvo­đe­nja eura u ovom tre­nut­ku, kao i pi­ta­nje pro­da­je 25 pos­to Hr­vat­ske elek­tro­pri­vre­de ima još jed­nu svr­hu, a to je skre­ta­nje na­šeg po­gle­da s pi­ta­nja Ina - MOL.

Ako uz­me­mo u ob­zir da je pre­mi­jer An­drej Plen­ko­vić ot­kup Mo­lo­vih di­oni­ca u Ini naj­a­vio pri­je sve­ga ne­ko­li­ko tje- da­na, za­nim­lji­vo je pri­mje­ti­ti ka­ko se vr­lo ma­lo svi za­jed­no ba­vi­mo Inom kao kom­pa­ni­jom nje­zi­nom vri­jed­noš­ću, bu­duć­noš­ću, bro­jem za­pos­le­nih itd. Svi­ma je pu­no lak­še u ovom tre­nut­ku la­men­ti­ra­ti o vri­jed­nos­ti Hr­vat­ske elek­tro­pri­vre­de za ko­ju će mno­gi re­ći i ka­ko ni­je zre­la za pri­va­ti­za­ci­ju, ili se ba­vi­ti pi­ta­njem pos­to­ji li su­kob in­te­re­se kod pot­pred­sjed­ni­ce Vla­de Mar­ti­ne Dalić. Vr­lo je ma­lo, ili toč­ni­je pre­ma­lo, ana­li­za ko­je se ba­ve do­ma­ćom naf­t­nom kom­pa­ni­jom op­će­ni­to.

Tre­ba li nam uop­će Ina?

Či­ni se ka­ko je on­da i uvo­đe­nje eura po­ma­lo na­met­nu­ta te­ma ne bi li se u me­dij­ski i druš­tve­ni pros­tor pla­si­ra­lo ne­što oko če­ga se jav­nost mo­že na po­ma­lo po­vr­š­ni na­čin “za­bav­lja­ti”, a sve da se ne bi pos­ta­vi­lo pra­vo pi­ta­nje. To pi­ta­nje tre­ba­lo bi gla­si­ti: Tre­ba­li li Hr­vat­skoj dr­ža­vi Ina ili joj je mo­žda važ­ni­ja ener­get­ska stra­te­gi­ja ko­je ne­ma, a ko­ja bi u se­bi sa­dr­ža­va­la jas­nu budućnost i HEPa i Ine, ali i mno­gih dru­gih po­du­ze­ća? Uos­ta­lom, ta stra­te­gi­ja bi sa­dr­ža­va­la i ja­san smjer u ko­jem ide­mo ka­da je ener­ge­ti­ka u pi­ta­nju, pa se vi­še ne bi ras­prav­lja­lo tre­ba­ju li nam so­la­ri, vje­tro­elek­tra­ne, naf­ta ili ne­što tre­će.

Ali ta stra­te­gi­ja tre­ba­la bi bi­ti još ne­što, a to je do­ku­ment ko­ji odre­đu­je smjer ra­zvo­ja hr­vat­ske ener­ge­ti­ke u idu­ćih 15 ili 20 go­di­na i mo­ra­la bi u se­bi sa­dr­ža­va­ti jas­nu po­ru­ku o po­li­tič­kom kon­sen­zu­su. Do­go­vo­ru ko­ji ni­je ve­zan uz pos­tav­lja­nje še­fo­va ener­get­skih dr­žav­nih kom­pa­ni­ja ili ci­je­ne ener­ge­na­ta u idu­ćih šest mje­se­ci. Na­ža­lost, u ovom tre­nut­ku či­ni se da na hr­vat­skoj po­li­tič­koj sce­ni ne­ma ni­kog tko bi se po­za­ba­vio tim pi­ta­njem.

Na­rav­no, iz po­zi­ci­je po­li­ti­ča­ra jed­nos­tav­ni­je se ba­vi­ti uvo­đe­njem eura o ko­jem će na kra­ju od­lu­či­ti Bruxel­les, ili pro­da­jom 25 pos­to HEPa što u ko­nač­ni­ci ne­će dr­ža­vu ri­je­ši­ti uprav­ljač­kih pra­va, ili ne­kak­vim kva­zi su­ko­bom na re­la­ci­ji Ma­đar­ska Hr­vat­ska ve­za­nim uz pro­da­ju Ine MOLu. Uos­ta­lom, i sil­ne pri­če o ge­os­tra­te­škoj po­zi­ci­ji, LNG ter­mi­na­lu, Ru­si­ma i Ame­ri­kan­ci­ma, is­pri­ča­ne na sta­ri na­čin, ta­ko­đer vi­še pri­pa­da­ju proš­lom sto­lje­ću ne­go ovom u ko­jem ži­vi­mo.

Pri­la­god­ba dnev­nih po­te­za

U ovom sto­lje­ću države ima­ju jasne planove ra­zvo­ja pojedinih ekonomskih sek­to­ra i to u razdobljima od naj­ma­nje de­set go­di­na, a ponekad i vi­še, pa on­da svo­je dnev­ne po­te­ze pri­la­go­đa­va­ju tim ci­lje­vi­ma.

Kod nas još uvi­jek je obr­nu­to. Gu­bi­tak ar­bi­tra­že zna­či i pot­pu­nu pro­mje­nu stra­te­gi­je (ako je uop­će i ima) jer pro­da­ja HEP-a pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci je os­po­ra­va­na.

Sada HEP pos­ta­je no­ve autoceste ko­je su trebale bi­ti monetizirane, ali ipak ni­su. Ba­vi li se uop­će vi­še it­ko auto­ces­ta­ma? La­ko je mo­gu­će da će­mo kroz go­di­nu ili dvi­je ovo is­to pi­ta­nje pos­tav­lja­ti i za HEP. Do­du­še ta­da će­mo mo­žda stru­ju pla­ća­ti euri­ma, ali i to bez jasne stra­te­gi­je, ne­go zbog to­ga što je Bruxel­les ta­ko od­lu­čio.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.