AD Plas­tik će pro­izvo­di­ti di­je­lo­ve za Au­di Q3 i VW Ti­gu­an

Do­bar posao u Nje­mač­koj Suradnja s Vol­k­swa­gen gru­pom tra­jat će če­ti­ri go­di­ne, a pre­dvi­đe­ni pri­hod iz­no­si oko 750.000 eura u sva­koj

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - JO­SIP BOHUTINSKI/VL

AD Plas­tik osvo­jio je no­mi­na­ci­ju za pro­izvod­nju se­to­va unu­tar­njih stru­ga­ča stak­la za vo­zi­la Au­di Q3 i no­mi­na­ci­ju za pro­izvod­nju pred­njih oblo­ga bla­to­bra­na za VW Ti­gu­an, pri­op­ći­li su iz so­lin­ske tvrt­ke pu­tem Za­gre­bač­ke bur­ze.

Unu­tar­nji stru­ga­či stak­la za Au­di Q3 pro­izvo­dit će se, po­jas­ni­li su, u po­go­nu ek­s­tru­zi­je u So­li­nu, a po­če­tak pro­izvod­nje pla­ni­ran je u ruj­nu 2018. go­di­ne. Pre­dvi­đe­no tra­ja­nje pro­jek­ta je se­dam go­di­na, a pla­ni­ra­na je pro­izvod­nja 140.000 vo­zi­la go­diš­nje. Pred­nje oblo­ge bla­to­bra­na za VW Ti­gu­an pro­izvo­dit će se u tvor­ni­ci AD Plas­ti­ka u ru­skoj Ka­lu­gi, a po­če­tak pro­izvod­nje je naj­av­ljen u ve­lja­či 2018. go­di­ne. Pre­dvi­đe­no tra­ja­nja pro­jek­ta je go­di­ne, a pla­ni­ra­ne go­diš­nje ko­li­či­ne su 22.000 vo­zi­la. Sve­ukup­ni pre­vi­đe­ni go­diš­nji pri­hod od te dvi­je no­mi­na­ci­je na ra­zi­ni AD Plas­tik Grupe su oko 750.000 eura. Pod­sje­ti­mo, AD Plas­tik je u la­ni u stu­de­nom no­mi­ni­ran i za no­ve pos­lo­ve za Re­na­ult Gru­pu, vri­jed­ne oko 16,5 mi­li­ju­na eura.

Na­kon tog ugo­vo­ra objav­lje­no je i da je so­lin­ska tvrt­ka do­bi­la do­dat­ne pos­lo­ve na pro­jek­tu Edi­son, od­nos­no pro­izvod­nju cen­tral­ne kon­zo­le za vo­zi­la Smar­t­for­fo­ur i Smar­t­for­two, a pri­hod od pos­la se pro­cje­nju­je na tri mi­li­ju­na eura go­diš­nje.

SLAVKO MINDŽOR/ PIXSELL

Ti­gu­an je VW-ova per­ja­ni­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.