Za­us­ta­vi­te ovr­he!

Obi­telj­ski li­ječ­ni­ci:

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Hrvatska

udru­ga kon­ce­si­ona­ra pri­mar­ne zdrav­s­tve­ne za­šti­te iz­ra­zi­la je ne­za­do­volj­stvo Za­ko­nom o zdrav­s­tve­noj za­šti­ti po­ru­čiv­ši ka­ko ih HZZO neo­prav­da­no kaž­nja­va zbog sto­pe bo­lo­va­nja, pri če­mu ne da­je od­go­vor na pi­ta­nje o bu­duć­nos­ti kon­ce­si­ja i ho­će li kre­nu­ti nji­ho­vo ras­pi­si­va­nje dok broj kon­ce­si­ona­ra opa­da.

Zah­ti­je­va­ju obus­ta­vu ovr­ha ko­je do­mo­vi zdrav­lja po­kre­ću pre­ma or­di­na­ci­ja­ma s ma­lim bro­jem osi­gu­ra­ni­ka, jer je osi­gu­ra­ni­ka sve ma­nje, a li­ječ­nik ne smi­je ni­šta na­pla­ti­ti, dok lo­kal­na sa­mo­upra­va, ka­žu, ne is­pu­nja­va obve­ze su­fi­nan­ci­ra­nja pri­mar­ne zdrav­s­tve­ne za­šti­te. Pred­sjed­ni­ca HUKPZZa Jo­si­pa Ro­dić upo­zo­ri­la je i na pro­blem s po­troš­njom li­je­ko­va jer, ka­že, za oko 30% li­je­ko­va su pro­pi­sa­ne smjer­ni­ce ko­je li­ječ­ni­ci mo­ra­ju po­šti­va­ti.

“Mi ne mo­že­mo pa­ci­jen­tu us­kra­ti­ti li­jek ko­ji su struč­nja­ci oda­bra­li za li­je­če­nje. Duž­ni smo pro­pi­sa­ti naj­bo­lji li­jek, a ne mis­li­ti ko­li­ki će tro­šak sno­si­ti osi­gu­ra­va­ju­ća ku­ća, tj. HZZO”, rek­la je Ro­dić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.