Kraj jef­ti­ni­jem osi­gu­ra­nju za Da­ru­var

Pre­okret na tr­ži­štu AZTN po­zi­tiv­nim sma­tra uvo­đe­nje je­dins­tve­ne zo­ne ri­zi­ka u Hr­vat­skoj za te­ret­na vo­zi­la

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - ANA BLAŠKOVIĆ

Proš­la go­di­na do­ni­je­la je pre­okret na tr­ži­štu osi­gu­ra­nja: ve­ći­na osi­gu­ra­va­te­lja na­pus­ti­la je 30ak go­di­na star sus­tav ra­ču­na­nja ri­zi­ka za te­ret­na vo­zi­la te na Hr­vat­sku po­če­la gle­da­ti kao je­dins­tve­nu zo­nu osi­gu­ra­nja, što je di­je­lu pri­je­voz­ni­ka pre­po­lo­vi­lo ci­je­ne po­li­ca.

Vo­za­či osob­nih auto­mo­bi­la pro­fi­ti­ra­li su od in­di­vi­du­ali­za­ci­je po­li­ca obvez­nog osi­gu­ra­nja i ve­će pa­le­te pro­izvo­da, po­ka­za­lo je is­tra­ži­va­nje tr­ži­šta obvez­nog osi­gu­ra­nja ko­je je pro­ve­la Agen­ci­ja za za­šti- tu tr­žiš­nog na­tje­ca­nja (AZTN). Agen­ci­ja je oci­je­ni­la da je to tr­ži­šte, na ko­jem 13 osi­gu­ra­va­te­lja go­diš­nje za­ra­ču­na 2,2 mi­li­jar­de ku­na pre­mi­je, a prosječna po­li­ca do­seg­ne oko ti­su­ću ku­na, “kom­pe­ti­tiv­no i do­bro struk­tu­ri­ra­no”. Do­da­ju da su vid­lji­ve po­zi­tiv­ne pro­mje­ne u smis­lu ši­re­nja pa­le­te pro­izvo­da i us­lu­ga me­đu druš­tvi­ma za osi­gu­ra­nje či­me se po­tro­ša­či­ma pro­ši­rio iz­bor.

Kraj dis­kri­mi­na­ci­ji

Gle­da­njem na Hr­vat­sku kao je­dins­tve­nu zo­nu ri­zi­ka, umjes­to do­sa­daš­njih se­dam zo­na, vi­še od po­lo­vi­ce osi­gu­ra­nja pres­ta­lo je dis­kri­mi­ni­ra­ti pri­je­voz­ni­ke pre­ma re­gis­tra­cij­skim oz­na­ka­ma zbog če­ga su oni “iz” Da­ru­va­ra pla­ća­li oko 12.000 ku­na, a iz Za­gre­ba ili Kra­pi­ne is­tu po­li­cu 22.000 ku­na. AZTN je ra­ni­je upra­vo upo­zo­ra­vao na tu ne­lo­gič­nost is­ti­ču­ći da pri­je­voz­ni­ke obi­lje­ža­va na­ci­onal­ni ili ok­vir tr­ži­šta EU, a ne re­gi­onal­ni, pa Agen­ci­ja sma­tra da te pro­mje­ne “mo­gu po­zi­tiv­no utje­ca­ti na kon­ku­rent­nost po­je­di­nih pri­je­voz­ni­ka na hr­vat­skom te tr­ži­štu Uni­je”. Kod osob­nih auto­mo­bi­la, kod ko­jih 2013. unu­tar is­te zo­ne ri­zi­ka prak­tič­no nije bi­lo raz­li­ke u vi­si­ni pre­mi­je, tri go­di­ne kas­ni­je osi­gu­ra­va­te­lji uva­ža­va- ju kla­se vo­zi­la što je re­zul­ti­ra­lo ve­ćim raz­li­ka­ma u ci­je­na­ma i ve­ćim iz­bo­rom za­hva­lju­ju­ći in­di­vi­du­ali­za­ci­ji po­li­ca.

Za­ne­ma­re­na dob

Na­ime, uve­den je niz no­vih kri­te­ri­ja za iz­ra­čun po­li­ce po­put, ra­ni­je za­ne­ma­re­ne, do­bi osi­gu­ra­ni­ka jer su is­kus­tva po­ka­za­la da su vo­za­či u 30im i 40im go­di­na­ma naj­ma­nje ri­zič­na sku­pi­na za raz­li­ku od mla­dih. Osim do­bi, po­je­di­ni osi­gu­ra­va­te­lji uva­ža­va­ju pro­izvo­đa­ča i teh­nič­ke ka­rak­te­ris­ti­ke vo­zi­la u ni­zu pre­mij­skih raz­re­da, a ne­ki odo­bra­va­ju bo­nus ve­ći od 50 posto uz mo­guć­nost pri­je­no­sa na čla­no­ve obi­te­lji ili obrt što uka­zu­je na di­fe­ren­ci­ra­nost po­li­ca, is­ti­če AZTN.

Ina­če, na tr­ži­štu obvez­nog auto osi­gu­ra­nja naj­ve­ći osi­gu­ra­va­telj je Cro­atia osi­gu­ra­nje, sli­je­de Eu­ro­herc i Ja­dran­sko te Al­li­anz Za­greb.

H. JELAVIĆ/PIXSELL

Do­sad upo­la jef­ti­ni­je ta­bli­ce

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.