U dr­žav­ni pro­ra­čun upla­će­no 260 mi­li­ju­na ku­na

Hrvatska Lu­tri­ja Pre­ma pre­li­mi­nar­nom iz­ra­ču­nu od iga­ra na sre­ću u 2016. go­di­ni os­tva­ren je pri­hod od 500,2 mi­li­ju­na ku­na

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Za­hva­lju­ju­ći Su­perSed­mi­ci, igri na sre­ću ko­ju pri­re­đu­je Hrvatska Lu­tri­ja (HL), po­čet­kom si­ječ­nja je iz­vu­čen Jac­k­pot te je iz­nos ve­ći od 43 mi­li­ju­na ku­na oti­šao u Za­go­rje, pri­op­ći­li su iz HLa na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re odr­ža­noj u uto­rak u sre­diš­nji­ci tvrt­ke.

Do­bit­nik ko­ji je od­lu­čio os­ta­ti ano­ni­man kom­bi­na­ci­ju bro­je­va upla­tio je pu­tem in­ter­ne­ta, a je­di­ni ve­ći lo­to do­bi­ci od ovo­go­diš­njeg iz­vu­če­ni su 2009. i 2014. ka­da su iz­no­si­li po 50 i 79 mi­li­ju­na ku­na. Na kon­fe­ren­ci­ji je ri­je­či bi­lo i o po­re­zi­ma, u sklo­pu če­ga je pred­sjed­nik Upra­ve Hr­vat­ske Lu­tri­je na od­la­sku, Da­ni­jel Fe­rić po­jas­nio da se u Hr­vat­skoj iz­no­si do­bi­ta­ka na sre­ću ve­ći od 10 mi­li­ju­na ku­na opo­re­zu­ju s 30 posto, što u slu­ča­ju do­bit­ni­ka s po­čet­ka tek­s­ta iz­no­si 13 mi­li­ju­na ku­na.

Is­tak­nuo je i da je na­kon re­kord­nih re­zul­ta­ta u 2015. go­di­ni, 2016. bi­la za HL bi­la i us­pješ­ni­ja jer pre­li­mi­nar­ni re­zul­ta­ti su­ge­ri­ra­ju ka­ko je HL os­tva­rio 500,2 mi­li­ju­na ku­na pri­ho­da što je pet posto vi­še ne­go go­di­nu ra­ni­je, dok bru­to do­bit iz­no­si 60,7 mi­li­ju­na ku­na ili 45 posto vi­še u od­no­su na proš­lu go­di­nu (41,7 mi­li­ju­na ku­na).

“U skla­du s ti­me do­pri­nos pro­ra­ču­nu, pre­ma tre­nut­nim pro­cje­na­ma, u 2016. go­di­ni iz­no­si 260 mi­li­ju­na ku­na. To­me va­lja pri­do­da­ti i po­da­tak da u Hr­vat­skoj dje­lu­je ne­ko­li­ko de­se­ta­ka kon­ce­si­ona­ra iga­ra na sre­ću, ali i da u tak­vim tr­žiš­nim okol­nos­ti­ma Hrvatska lu­tri­ja ima 24 posto tr­ži­šta što je če­ti­ri posto vi­še ne­go la­ni”, po­ru­čio je.

Pred­sjed­nik Upra­ve HLa po­hva­lio je du­go­go­diš­nju su­rad­nju s Ti­skom či­ja je dis­tri­bu­tiv­na i lo­gis­tič­ka mre­ža iz­nim­no važ­na za njih, i na či­jim su pro­daj­nim mjes­ti­ma u si­ječ­nju ove go­di­ne iz­vu­če­na i dva do­bit­ka po 4,5 mi­li­ju­na ku­na. Rok za do­no­še­nje do­bit­nog lis­ti­ća iz­no­si 60 da­na, a je­dan od dvo­je sret­ni­ka još uvi­jek nije do­šao po svoj no­vac.

S. M./PIXSELL

Pred­sjed­nik Upra­ve HL Da­ni­jel Fe­rić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.