U Hr­vat­skoj re­gis­tri­ra­no 43.015 no­vih auto­mo­bi­la

Stan­dard U pro­sin­cu re­gis­tri­ra­no najviše auta

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Za­greb U Hr­vat­skoj je 2016., pre­ma po­da­ci­ma Eu­rop­skog udru­že­nje pro­izvo­đa­ča auto­mo­bi­la, re­gis­tri­ra­no 43.015 no­vih auto­mo­bi­la, čak 23,5 posto vi­še ne­go u go­di­ni ra­ni­je. Sa­mo u pro­sin­cu u 27 ze­ma­lja EU re­gis­tri­ra­no je najviše no­vih auta, 1.143.563, ka­da je u pi­ta­nju posljednji mje­sec u go­di­ni ot­kad su u ACEAi po­če­li bi­lje­ži­ti te po­dat­ke. U Hr­vat­skoj je broj re­gis­tri­ra­nih no­vih auto­mo­bi­la u od­no­su na pro­si­nac 2015. po­sko­čio za 82,4 posto, uz re­gis­tri­ra­nih 3383 no­va auto­mo­bi­la. La­ni je u 27 ze­ma­lja EU (bez Mal­te) re­gis­tri­ra­no 14,64 mi­li­ju­na no­vih auto­mo­bi­la.

U pro­sin­cu re­gis­tri­ra­no 82,4% vi­še ne­go u is­tom mje­se­cu 2015.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.