Rya­na­ir odus­ta­je od sli­je­ta­nja u Osi­jek

Su­bven­ci­ja Lowcos­te­ri ži­ve od do­ta­ci­ja

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Osi­jek Na­kon što je za­vr­ši­lo tro­go­diš­nje ugo­vor­no raz­dob­lje u ko­jem je osječ­ka Tu­ris­tič­ka za­jed­ni­ca do­ti­ra­la naj­poz­na­ti­jeg ni­sko­ta­rif­nog igra­ča na tr­ži­štu, ir­ski Rya­na­ir, ta tvrt­ka je naj­a­vi­la da sa za­vr­šet­kom zim­skog re­da le­te­nja, od 27. ožuj­ka, pres­ta­je ope­ri­ra­ti iz Osi­je­ka. U pro­tek­le tri go­di­ne je ovim le­tom pu­to­va­lo vi­še od 60 tisuća put­ni­ka, a po­pu­nje­nost le­to­va je bi­la 95 posto. U me­đu­vre­me­nu su za Osi­jek po­če­li le­tje­ti lowcos­te­ri Wi­zza­ir te Eu­rowin­gs..

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.