‘Hit­no od­lu­ka o Imu­no­lo­škom ili...’

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Dan na­kon ne­us­pješ­nog sas­tan­ka u Mi­nis­tar­stvu zdrav­s­tva o sud­bi­ni Imu­no­lo­škog za­vo­da, sin­di­kal­ci po­nov­no po­zi­va­ju Vladu da do­ne­se po­li­tič­ku od­lu­ku o sud­bi­ni Imu­no­lo­škog i nje­go­vih 176 za­pos­le­ni­ka, u su­prot­nom će po­kre­nu­ti sin­di­kal­ne ak­ci­je. Pred­sjed­nik Sin­di­ka­ta ener­ge­ti­ke, ke­mi­je i ne­me­ta­la Hr­vat­ske Želj­ko Kla­us upo­zo­rio je da Za­vo­du sve sto­ji i pro­pa­da, a mje­se­ci­ma od for­mi­ra­nja Vla­de još ne­ma ni­kak­ve od­lu­ke o sud­bi­ni tvrt­ke ko­ja će, ka­že, “na kra­ju kre­pa­ti”. Za če­t­vr­tak u 12,45 sa­ti naj­a­vio je sin­di­kal­ni skup rad­ni­ka i od­lu­ke o dalj­njim sin­di­kal­nim ak­ci­ja­ma, po­ru­čiv­ši da će se “ra­di­ti sva­šta”. Imu­no­lo­ški za­vod iz­gu­bio je do­zvo­le za pro­izvod­nju 2013.

U pi­ta­nju je i sud­bi­na 176 za­pos­le­ni­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.