Pro­get­ti otva­ra tvor­ni­cu u Som­bo­ru

Ta­li­jan­ski pro­izvo­đač ci­pe­la ku­pio zem­lji­šte u In­dus­trij­skoj zo­ni

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Gra­do­na­čel­ni­ca Som­bo­ra Du­šan­ka Go­lu­bo­vić i Ro­ma­no Ro­ssi, vlas­nik i di­rek­tor kom­pa­ni­je za pro­izvod­nju obu­će Pro­get­ti, pot­pi­sa­li su ugo­vor o pro­da­ji zem­lji­šta od 98 ari u In­dus­trij­skoj zo­ni Som­bo­ra. Na tom zem­lji­štu Pro­get­ti će do kra­ja 2017. go­di­ne iz­gra­di­ti no­vu tvor­ni­cu. Pred­stav­ni­ci Pro­get­ti­ja su u vlas­niš­tvo zem­lji­šta doš­li jav­nim nad­me­ta­njem, a ci­je­nu od 1,52 mi­li­ju­na di­na­ra is­pla­ti­li su pri­je ovje­re ugo­vo­ra. “Ovo će bi­ti naj­su­vre­me­ni­ja tvor­ni­ca obu­će u Sr­bi­ji i me­đu naj­su­vre­me­ni­jim tvor­ni­ca­ma u Eu­ro­pi. Iz­grad­njom tvor­ni­ce si­gur­no će se omo­gu­ći­ti otva­ra­nje no­vih rad­nih mjesta i do­ći će do zna­čaj­nog po­ve­ća­nja bro­ja za­pos­le­nih. U su­rad­nji s gra­do­na­čel­ni­com Go­lu­bo­vić i grad­skom upra­vom ra­dit će­mo naj­br­že što mo­že­mo i oče­ku­je­mo da će­mo do kra­ja go­di­ne za­vr­ši­ti tvor­ni­cu”, re­kao je Ro­ma­no Ro­ssi. Pro­get­ti za­poš­lja­vao oko 1000 oso­ba i su­ra­đu­je sa 20tak ko­ope­ra­na­ta, ma­lih tvor­ni­ca od Vra­nja do Su­bo­ti­ce.

PD

Za Ta­li­ja­ne ra­de i ko­ope­ran­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.