POLJACI NU­DE 2,5 MIL. EURA ZA MONTECARGO

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Polj­ska kom­pa­ni­ja OT Lo­gis­tics po­nu­di­la je 2,5 mi­li­ju­na eura za ku­po­vi­nu 51 posto di­oni­ca u cr­no­gor­skoj dr­žav­noj kom­pa­ni­ji Montecargo, ko­ja se ba­vi pri­je­vo­zom te­re­ta, a naj­a­vi­la je i ula­ga­nje od 2,55 mi­li­ju­na eura. Poljaci su je­di­ni ko­ji su dos­ta­vi­li po­nu­du, a ona pre­dvi­đa ku­po­vi­nu di­oni­ca, do­dje­lu pra­va na upis no­vih di­oni­ca pu­tem do­ka­pi­ta­li­za­ci­je i ku­po­vi­nu pre­os­ta­lih di­oni­ca u vlas­niš­tvu dr­ža­ve Cr­ne Go­re i dr­žav­nih ins­ti­tu­ci­ja. Kom­pa­ni­ja OT Lo­gis­tics je­di­na je dos­ta­vi­la po­nu­du i na na­tje­ča­ju za pro­da­ju 30 posto di­oni­ca Lu­ke Bar.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.