IZVEZLI ORGANSKU HRANU ZA 19,6 MIL. EURA

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Or­gan­skom pro­izvod­njom hra­ne u Sr­bi­ji ba­vi se oko 2000 pro­izvo­đa­ča na go­to­vo 15.000 hek­ta­ra zem­lje, a za­in­te­re­si­ra­nost za tu pro­izvod­nju pri­mjet­no je ve­ća sva­ke go­di­ne, tvr­di agrar­ni ana­li­ti­čar i član Od­bo­ra SANU-a za se­lo Bra­nis­lav Gu­lan. “Ka­da bi­smo ci­je­lu Sr­bi­ju pre­kri­li or­gan­skom hra­nom, vje­ro­vat­no bi­smo sve izvezli bez pro­ble­ma”, ka­že Gu­lan. Vri­jed­nost iz­vo­za or­gan­skih pro­izvo­da iz­no­si­la je u la­ni 19,6 mi­li­ju­na eura, a naj­češ­će je zas­tup­lje­no smrz­nu­to i su­še­no vo­će, najviše ma­li­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.