PRO­DA­JU TRAMVAJE DA PLATE PO­REZ­NI DUG

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Grad­sko pro­met­no po­du­ze­će Sa­ra­je­va (GRAS) ovog će tjed­na vje­ro­jat­no os­ta­ti bez čak 36 vo­zi­la, uklju­ču­ju­ći osam tra­mva­ja, ko­ja će bi­ti pro­da­na na jav­noj draž­bi ka­ko bi se pod­mi­rio po­rez­ni dug te tvrt­ke. Ka­ko u uto­rak pre­no­si Dnev­ni avaz, sa­ra­jev­ski op­ćin­ski sud za sri­je­du je za­ka­zao jav­nu draž­bu na ko­joj će po­ten­ci­jal­nim kup­ci­ma, uz osam tra­mva­ja, bi­ti po­nu­đe­no na pro­da­ju i 18 grad­skih auto­bu­sa te de­set mi­ni­bu­sa. Ne­ma dru­gog na­či­na za na­pla­tu dos­pje­log du­ga za PDV-a ko­ji je do­seg­nuo iz­nos od 9,7 mi­li­ju­na eura.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.