Ki­ne­ski čel­nik bra­nio glo­ba­li­za­ci­ju

Iš­če­ki­va­no obra­ća­nje Pr­vi dan sku­pa u Da­vo­su obi­lje­žio je go­vor Xi Jin­pin­ga

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ki­ne­ski pred­sjed­nik Xi Jin­ping obi­lje­žio je pr­vi dan Svjet­skog eko­nom­skog fo­ru­ma ( WEF) u švi­car­skom Da­vo­su go­vo­rom u ko­jem je stao na bra­nik glo­ba­li­za­ci­je. Xi je u uto­rak na­gla­sio ka­ko ne­ma smis­la kri­vi­ti glo­ba­li­za­cij­ski pro­ce­se za svjet­ske pro­ble­me jer to jed­nos­tav­no nije oprav­da­no, pre­no­si Re­uters.

“Eko­nom­ska glo­ba­li­za­ci­ja za mno­ge je pos­ta­la Pan­do­ri­na ku­ti­ja, ali glo­bal­ni pro­ble­mi nisu uz­ro­ko­va­ni glo­ba­li­za­ci­jom”, oci­je­nio je Xi. Pre­ma miš­lje­nju, bi­lo ko­ji po­ku­šaj spre­ča­va­nja to­ko­va ka­pi­ta­la, ro­be, teh­no­lo­gi­je i ljudi vi­še nije mo­guć. “Re­ci­te ne pro­tek­ci­oniz­mu”, po­ru­čio je Xi.

“Mo­ra­mo ta­ko­đer shva­ti­ti da je eko­nom­ska glo­ba­li­za­ci­ja mač s dvi­je oš­tri­ce”, is­tak­nuo je ki­ne­ski pred­sjed­nik u svom go­vo­ru do­dav­ši ka­ko glo­ba­li­za­ci­ja mo­ra vi­še po­ti­ca­ti uklju­če­nost. O in­te­re­su su­di­oni­ka za pr­vo su­dje­lo­va­nje ne­kog ki­ne­skog čel­ni­ka na WEFu do­volj­no go­vo­ri vi­jest da je dvo­ra­na bi­la pre­pu­na.

RE­UTERS

Xi Jin­ping, pred­sjed­nik Ki­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.