PwC: Di­rek­to­ri vje­ru­ju da će gos­po­dar­stvo ras­ti

Po­vje­re­nje Go­to­vo 40% uvje­re­no u do­bru 2017.

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Da­vos Ia­ko pred­sjed­ni­ci upra­va di­ljem svi­je­ta sma­tra­ju da ima­ju mno­go raz­lo­ga za za­bri­nu­tost u na­red­noj go­di­ni, po­vje­re­nje u vlas­ti­te iz­gle­de za rast i nji­ho­ve prog­no­ze za glo­bal­no gos­po­dar­stvo po­nov­no su u po­ras­tu.

U 20. go­diš­njem is­tra­ži­va­nju miš­lje­nja pred­sjed­ni­ka upra­va ko­je je pro­veo Pri­cewa­ter­ho­useCo­opers (PwC) di­ljem svi­je­ta, 38 posto tri posto vi­še ne­go la­ni vr­lo je si­gur­no u iz­gle­de za rast svo­je­ga druš­tva u idu­ćih 12 mje­se­ci, dok 29 posto ili dva posto vi­še ne­go 2016. sma­tra da će glo­bal­ni gos­po­dar­ski rast oja­ča­ti u 2017. go­di­ni. “Una­toč bur­noj 2016. go­di­ni, sa­mo­po­uz­da­nje pred­sjed­ni­ka upra­va po­nov­no ras­te, ia­ko ve­oma spo­ro te je još uvi­jek da­le­ko od ra­zi­ne na ko­jem je bi­lo 2007. go­di­ne”, iz­ja­vio je Bob Mo­ritz, glo­bal­ni pred­sjed­nik PwCa.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.