BAT DOGOVORIO KUP­NJU 58 POSTO REYNOLDSA

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Bri­tish Ame­ri­can To­bac­co (BAT) obja­vio je u uto­rak da je pris­tao na uvje­te za kup­nju ame­rič­kog kon­ku­ren­ta Reynol­ds Ame­ri­ca­na, po­vi­siv­ši svo­ju po­nu­du na 49,4 mi­li­jar­de do­la­ra za 57,8 posto udje­la. Pre­ma uvje­ti­ma pro­da­je, Reynol­d­so­vi di­oni­ča­ri pri­mit će za sva­ku di­oni­cu 29,44 do­la­ra u go­to­vi­ni i 0,5260 BAT-ove di­oni­ce, što zna­či pre­mi­ju od 26 posto. BAT je ra­ni­je za udjel u Reynol­d­su ko­ji još nije u nje­go­vu vlas­niš­tvu po­nu­dio 47 mi­li­jar­di do­la­ra, no ta je po­nu­da u stu­de­no­me bi­la od­bi­je­na uz ocje­nu da je pre­ni­ska.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.