Fa­ce­bo­ok ulo­žio u Pa­ri­zu

Iz ga­ra­že Druš­tve­na mre­ža pos­ta­la su­os­ni­vač naj­ve­ćeg star­tup kam­pu­sa

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Fa­ce­bo­ok je ulo­žio u naj­ve­ći svjet­ski star­tup in­ku­ba­tor, pri­op­će­no je u uto­rak. Ra­di se o 250 mi­li­ju­na eura vri­jed­nom kam­pu­su Sta­ti­on F ko­ji se na­la­zi u sre­di­štu Pa­ri­za u ne­ka­daš­njoj že­ljez­nič­koj ga­ra­ži. Pros­ti­re se na 34.000 “kva­dra­ta” u ko­jem će svo­je mjes­to pro­na­ći 1000 star­tup tvrt­ki. U Sta­ti­on F ko­ji će otvo­ri­ti vra­ta u trav­nju ve­ći­nu nov­ca ulo­žio je fran­cu­ski te­le­ko­mu­ni­ka­cij­ski mi­li­jar­der Xa­vi­er Ni­el.

“Želimo stvo­ri­ti ne­što ve­li­ko što će bi­ti važ­no za Eu­ro­pu”, ka­zao je Ni­el za Fi­nan­ci­al Ti­mes. Fa­ce­bo­ok će u Sa­ti­onu F os­no­va­ti ini­ci­ja­ti­vu Star­tup Ga­ra­ge ko­ja će osi­gu­ra­ti pros­tor za 10 do 15 star­tu­pa. Fa­ce­bo­ok ne­će ima­ti udjel u tim tvrt­ka­ma, već će im po­mo­ći da se što pri­je ra­zvi­ju.

“Fran­cu­ska je do­mo­vi­na ne­kih od naj­i­no­va­tiv­ni­jih star­tu­pa. Sret­ni smo što će­mo po­dr­ža­ti no­vu ge­ne­ra­ci­ju fran­cu­skih star­tu­pa s enor­m­nim po­ten­ci­ja­lom ras­ta”, iz­ja­vi­la je Sheryl San­d­berg, ope­ra­tiv­na di­rek­to­ri­ca Fa­ce­bo­oka.

Sheryl San­d­berg, ope­ra­tiv­na di­rek­to­ri­ca Fa­ce­bo­oka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.