NI­ŽE KAMATE NA ERSTE STAM­BE­NE KRE­DI­TE

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Erste & Ste­ier­mär­kis­c­he ban­ka sma­nji­la je ka­mat­ne sto­pe na no­ve stam­be­ne i stam­be­ne EKO kre­di­te s va­lut­nom kla­uzu­lom u euru te kun­ske stam­be­ne i stam­be­ne EKO kre­di­te, a po­ve­ća­la je mak­si­mal­ni ro­ka ot­pla­te kre­di­ta s pro­mje­nji­vim ka­mat­nim sto­pa­ma za stam­be­ne kre­di­te u ku­na­ma s 25 na 30 go­di­na, objav­lje­no je u uto­rak iz te ban­ke. Iz Erste ban­ke po­jaš­nja­va­ju ka­ko je ri­ječ o sma­nje­nju fik­s­nog di­je­la ka­mat­ne sto­pe, od­nos­no sma­nje­nju ko­je nije re­zul­tat re­do­vi­tog us­kla­đi­va­nja te­me­ljem pro­mje­ne vri­jed­nos­ti nje­zi­nog pro­mje­nji­vog di­je­la (EURIBOR, NRS). To se sma­nje­nje ka­mat­ne sto­pe od­no­si na kre­di­te s pro­mje­nji­vom i s fik­s­nom ka­mat­nom sto­pom. Za no­ve stam­be­ne kre­di­te uz va­lut­nu kla­uzu­lu u euru sma­nje­nje će u pro­sje­ku iz­no­si­ti 0,2 pos­tot­nih bo­do­va, a za no­ve kun­ske stam­be­ne kre­di­te 0,1 pos­tot­ni bod. Ima­ju­ći u vi­du vri­jed­nost 12-mje­seč­ni EURIBOR-a, ka­mat­ne sto­pe za no­ve stam­be­ne kre­di­te od sa­da se kre­ću od 4,12 posto.

L.S./PIXSELL

Sto­pe kre­ću od 4,12 posto

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.