Ula­ga­či u Nje­mač­koj vr­lo op­ti­mis­tič­ni

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Po­vje­re­nje nje­mač­kih ula­ga­ča u si­ječ­nju je do­seg­nu­lo naj­vi­šu ra­zi­nu u se­dam mje­se­ci una­toč mnoš­tvu fak­to­ra ne­iz­vjes­nos­ti u svi­je­tu, uklju­ču­ju­ći se­ri­ju važ­nih iz­bo­ra i Brexit, s ko­ji­ma se naj­ve­će europ­sko gos­po­dar­stvo su­oča­va u ovoj go­di­ni, po­ka­za­lo je u uto­rak iz­vješ­će ugled­nog eko­nom­skog ins­ti­tu­ta.

Pa­ž­lji­vo pra­će­ni in­deks Cen­tra za eu­rop­ska eko­nom­ska istraživanja (ZEW) ko­ji po­ka­zu­je po­vje­re­nje me­đu ana­li­ti­ča­ri­ma i ins­ti­tu­ci­onal­nim ula­ga­či­ma u Nje­mač­koj u si­ječ­nju je po­ras­tao na 16,6 bo­do­va, s 13,8 bo­do­va u pro­sin­cu.

In­deks mje­ri ras­po­lo­že­nje u ras­po­nu od mi­nus 100 bo­do­va (pot­pu­nog pe­si­miz­ma) do 100 bo­do­va (pot­pu­nog op­ti­miz­ma), pri če­mu nu­la oz­na­ča­va ne­utral­nu si­tu­aci­ju. Vri­jed­nos­ti indeksa iz­nad nu­la bo­do­va po­ka­zu­ju da op­ti­mis­ti nad­ma­šu­ju pe­si­mis­te.

Eko­no­mis­ti ko­je je an­ke­ti­ra­la no­vin­ska agen­ci­ja dpa oče­ki­va­li su još iz­ra­zi­ti­je po­bolj­ša­nje indeksa, na 18,4 bo­da. “Bla­go po­ve­ća­nje indeksa ZEW po­naj­vi­še se pri­pi­su­je po­bolj­ša­noj gos­po­dar­skoj si­tu­aci­ji ši­rom Eu­ro­pe.

To bi po­bolj­ša­nje oče­ki­va­nja ta­ko­đer tre­ba­lo iš­či­ta­va­ti kao svo­je­vr­s­ni tra­čak vje­re za 2017. go­di­nu”, ka­zao je di­rek­tor ins­ti­tu­ta ZEW Ac­him Wam­bach.

FOTOLIA

ZEW in­deks sko­čio na 16,6 bo­do­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.