Dok ne­za­do­volj­stvo klju­ča, sta­tis­ti­ka ide na ru­ku Drag­hi­ju

Gu­ver­ne­ri Eu­rop­ske sre­diš­nje ban­ke okup­lja­ju se da­nas u Fran­k­fur­tu

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - TO­MIS­LAV PI­LI to­mis­lav.pi­li@pos­lov­ni.hr

Za­sje­da­nje Gu­ver­ne­ri Eu­rop­ske sre­diš­nje ban­ke okup­lja­ju se da­nas u Fran­k­fur­tu

I da­lje sla­baš­na in­fla­ci­ja da­je za pra­vo še­fu ECB-a da nas­ta­vi sa sa­daš­njom mo­ne­tar­nom po­li­ti­kom

Me­đu gu­ver­ne­ri­ma Eu­rop­ske sre­diš­nje ban­ke (ECB) sve je vi­še nes­la­ga­nja oko po­čet­ka sma­nji­va­nja pro­gra­ma ot­ku­pa obvez­ni­ca što će mo­žda bi­ti vid­lji­vo i na da­naš­njoj sjed­ni­ci. Pre­ma ocje­ni CNBC-a ko­ji se po­zi­va na prog­no­ze ana­li­ti­ča­ra, ne oče­ku­je su bi­lo kak­ve pro­mje­ne u prav­cu mo­ne­tar­ne po­li­ti­ke ECBa. No, za­to će se pa­ž­lji­vo pra­ti­ti sig­na­li ko­ji bi tre­ba­li ra­zjas­ni­ti ka­da će za­po­če­ti za­oš­tra­va­nje nov­ča­ne po­li­ti­ke u euro­zo­ni.

“Kon­fe­ren­ci­ja za no­vi­na­re bit će za­nim­lji­va, a pred­sjed­ni­ka Ma­ri­ja Drag­hi­ja tre­ba pi­ta- ti o ras­tu­ćem ne­za­do­volj­stvu unu­tar Vi­je­ća gu­ver­ne­ra ko­je je vid­lji­vo iz po­s­ljed­njih za­pis­ni­ka”, is­ti­če Fe­lix Her­r­mann, inves­ti­cij­ski ana­li­ti­čar u fran­k­furt­skoj po­druž­ni­ci ame­rič­kog fon­da Blac­krock. Kao što je ot­pri­je poz­na­to, pro­tiv­ni­ke sa­daš­nje, ul­tra­la­ba­ve po­li­ti­ke ECBa pre­dvo­di nje­mač­ki gu­ver­ner Jens We­id­mann.

S dru­ge pak stra­ne, iako je in­fla­ci­ja u pro­sin­cu sko­či­la na 1,1 pos­to - naj­vi­šu ra­zi­nu od 2013. go­di­ne ako se is­klju­če ci­je­ne ener­ge­na­ta, sto­pa in­fla­ci­je i da­lje je is­pod je­dan pos­to. Tak­vi po­da­ci po­du­pi­ru za­go­vor­ni­ke la­ba­ve po­li­ti­ke jer ECB ci­lja in­fla­ci­ju od dva pos­to. Ne tre­ba za­ne­ma­ri­ti či­nje­ni­cu da una­toč sma­nje­nju mje­seč­nog ot­ku­pa na 60 mi­li­jar­di eura, što je naj­av­lje­no u pro­sin­cu, Ma­rio Drag­hi od­bi­ja to na­zva­ti sma­nje­njem. Što­vi­še, s ob­zi­rom da je pro­gram ot­ku­pa pro­du­žen do kra­ja ove go­di­ne, Drag­hi sma­tra da se vi­še ra­di o “pri­la­god­bi” tog mo­ne­tar­nog po­ti­ca­ja.

“Umje­re­ni ton ECB-a naj­vje­ro­jat­ni­je se ne­će mno­go mi­je­nja­ti u od­no­su na pro­si­nac. Una­toč bo­ljim po­da­ci­ma o in­fla­ci­ji, Drag­hi će vje­ro­jat­no na­gla­si­ti pri­vre­me­ni utje­caj ci­je­na ener­ge­na­ta”, na­gla­sio je Ana­to­li An­nen­kov, sta­ri­ji ana­li­ti­čar za Eu­ro­pu u inves­ti­cij­skom odje­lu So­ci­eté Ge­ne­ra­le ban­ke.

REUTERS

Pred­sjed­nik ECB-a Ma­rio Drag­hi sma­nje­nje ot­ku­pa obvez­ni­ca na­zi­va pri­la­god­bom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.