MORH u 2017. pla­ni­ra po­tro­ši­ti 4,38 ml­rd. ku­na

Voj­ska u ovoj go­di­ni za mo­der­ni­za­ci­je oče­ku­je 400 mi­li­ju­na ku­na vi­še ne­go la­ni

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Mi­nis­tar­stvo obra­ne (MORH) ove go­di­ne pla­ni­ra po­tro­ši­ti 4,38 mi­li­jar­di ku­na, a što je za 400 mi­li­ju­na ku­na vi­še ne­go la­ni, pro­iz­la­zi iz fi­nan­cij­skog pla­na MORHa ko­ji je pred­stav­ljen ju­čer u Za­gre­bu. Oko 1,7 mi­li­jar­di ku­na pre­dvi­đe­no je za na­ba­vu sred­sta­va za tzv. ma­te­ri­jal­no zbri­nja­va­nje od­nos­no na na­bav­ku, mo­der­ni­za­ci­ju te odr­ža­va­nje voj­ne opre­me, iz­grad­nju i odr­ža­va­nje in­fras­truk­tu­re, tran­s­port te zdrav­s­tve­nu za­šti­tu. Od tog iz­no­sa oko 470 mi­li­ju­na ku­na od­no­si se na obve­ze stvo­re­ne u pret­hod­nom raz­dob­lju. U Mi­nis­tar­stvu, ko­jem je na če­lu umi­rov­lje­ni ge­ne­ral­boj­nik Da­mir Kr­sti­če­vić, is­ti­ču da je ov­dje ri­ječ o vi­še­go­diš­njem fi­nan­ci­ra­nju, za­kon­skim obve­za­ma, di­je­lu re­žij­skih tro­ško­va te na­ba­vi ko­ja se re­ali­zi­ra u ino­zem­s­tvu za ope­ra­ci­je pot­po­re mi­ru, dok je oko 1,3 mi- li­jar­de ku­na iz­nos fi­nan­cij­skih sred­sta­va za ko­je se pro­vo­de pos­tup­ci na­ba­ve. U MORHu po­seb­no is­ti­ču nas­ta­vak pos­tup­ka na­ba­ve oruž­ja, re­mont tran­s­port­nih he­li­kop­te­ra, na­ba­va in­že­nje­rij­skih stro­je­va i opre­me, ka­mi­ona te re­zerv­nih di­je­lo­va. Na­jav­lje­na je i ge­ne­ral­na re­vi­zi­ja ten­ka M84. Tu je i na­bav­ka ko­mu­ni­ka­cij­ske opre­me, iz­grad­nja i adap­ta­ci­ja obje­ka­ta, in­fras­truk­tu­re te na­ba­va odje­će i obu­će.

DINO STANIN/PIXSELL

Mi­nis­tar obra­ne Da­mir Kr­sti­če­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.