FRAN­CU­ZE ZA­NI­MA­JU GREENFIELD ULA­GA­NJA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Mi­nis­tar tu­riz­ma Ga­ri Cap­pel­li da­nas pu­tu­je u Fran­cu­sku na niz sas­ta­na­ka s pred­stav­ni­ci­ma tu­ro­pe­ra­to­ra i zra­ko­plov­nih pri­je­voz­ni­ka. Me­đu nji­ma su Pi­er­re&Va­can­ces, je­dan od europ­skih li­de­ra apart­man­skog tu­riz­ma ko­ji pos­lu­je u vi­še od 280 des­ti­na­ci­ja u Eu­ro­pi. Hr­vat­ska im je jed­no od ključ­nih tr­ži­šta, a raz­go­va­rat će se o mo­guć­nos­ti­ma greenfield ula­ga­nja. Su­srest će se i s pred­stav­ni­ci­ma Udru­že­nja fran­cu­skih tu­ro­pe­ra­to­ra (SETO) te li­de­rom za luk­suz­na pu­to­va­nja po mje­ri Voya­ge­urs du Mon­de, pa pred­stav­ni­ci­ma tu­ro­pe­ra­to­ra gru­pe Ka­ra­vel i Tho­mas Co­ok, jed­nog od naj­ve­ćih tu­ro­pe­ra­to­ra u Fran­cu­skoj. O po­ve­ća­nju bro­ja le­to­va bit će ri­je­či na sas­tan­ku s pred­stav­ni­ci­ma Vo­lo­tea te Tran­sa­vi­ae, ni­sko­ta­rif­ne avi­okom­pa­ni­je gru­pe Air Fran­ceKLM.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.