Z. MA­RIĆ NO­MI­NI­RAN ZA NAJKOMUNIKATORA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Us­klo­pu 10. do­dje­le na­gra­da Grand PRix Hrvatske udru­ge za od­no­se s jav­noš­ću, ove go­di­ne, pr­vi put ži­ri je od­lu­čio obja­vi­ti no­mi­na­ci­je za na­gra­du Ko­mu­ni­ka­to­ra go­di­ne, a no­mi­ni­ra­ni su: Boris Jo­kić, biv­ši vo­di­telj ku­ri­ku­lar­ne re­for­me, Mar­ko Ma­ti­je­vić, po­kre­tač por­ta­la sred­nja.hr, Zdrav­ko Ma­rić, mi­nis­tar fi­nan­ci­ja, Bru­no Ši­mle­ša, knji­žev­nik te po pr­vi put u po­vi­jes­ti na­gra­de i je­dan ko­lek­tiv – tim Hrvatske gor­ske služ­be spa­ša­va­nja. Do­dje­lju­ju se i na­gra­de Grand PRix za do­pri­nos stru­ci i Ši­pak go­di­ne za an­ti­ko­mu­ni­ka­to­ra go­di­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.