Ni­šta od Glav­ne skup­šti­ne tr­go­vač­kog lan­ca Pe­vec

Upra­va Od­bi­li zah­tjev Ma­lo­pro­daj­nih ula­ga­nja

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Glav­na skup­šti­na Pe­ve­ca, ko­ju je tra­žio naj­ve­ći po­je­di­nač­ni di­oni­čarMa­lo­pro­daj­na ula­ga­nja, ne­će se odr­ža­ti. Od­lu­či­la je to Upra­va Pe­ve­ca uz obraz­lo­že­nje da ni­je bi­lo či­nje­ni­ca ko­je bi oprav­da­le nje­zi­no sa­zi­va­nje. Pod­sje­ća­ju da su Ma­lo­pro­daj­na ula­ga­nja 30. pro­sin­ca 2016. pod­ni­je­la zah­tjev za sa­zi­va­njem glav­ne skup­šti­ne s pri­jed­lo­gom od­lu­ke o uvr­šte­nju di­oni­ca Pe­ve­ca u služ­be­no tr­ži­šte ZSE te od­lu­ke o iz­bo­ru čla­na Nad­zor­nog od­bo­ra. Is­ti­ču da po­du­zi­ma­ju rad­nje za uvr­šte­nje di­oni­ca, te da će od­lu­ka o iz­bo­ru ne­dos­ta­ju­ćeg čla­na NOa bi­ti pred­lo­že­na na glav­noj skup­šti­ni pre­dvi­đe­noj za li­panj.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.