Leasingu od si­ječ­nja ži­vot lak­ši, ali os­ta­je niz pi­ta­nja

Uvaženi argumenti Ri­je­še­na je pro­ble­ma­ti­ka po­seb­nog po­re­za na pro­met mo­tor­nih vo­zi­la

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - ANA BLAŠKOVIĆ

U di­je­lu iz­mje­na u sus­ta­vu po­re­za na do­da­nu vri­jed­nost is­prav­ljen je ne­po­volj­ni po­lo­žaj ko­ji su le­asing vrt­ke ima­le u od­no­su na dru­ge tr­žiš­ne igrač

Ule­pe­zi po­rez­nih iz­mje­na ko­ji po­čet­kom si­ječ­nja stu­pi­li na sna­gu, dr­ža­va je na­po­s­ljet­ku uva­ži­la dio pri­mjed­bi po­rez­nih ne­do­umi­ca s tr­ži­šta le­asin­ga, no ne­ke ključ­ne rje­ša­vat će se, či­ni se, u bu­duć­nos­ti. Na ra­dost do­ma­ćih le­asing kom­pa­ni­ja, ko­nač­no u po­vi­jest od­la­zi kon­fuz­ni tret­man po­seb­nog po­re­za na pro­met mo­tor­nih vo­zi­la, a u di­je­lu iz­mje­na u sus­ta­vu PDVa is­prav­ljen je ne­po­volj­ni po­lo­žaj ko­ji su tvrt­ke iz tog sek­to­ra ima­le u od­no­su na dru­ge tr­žiš­ne igra­če.

Du­lje od go­di­nu da­na iz le­asin­ga ape­li­ra­ju na dr­ža­vu da ri­je­ši kom­pli­ka­ci­je s po­seb­nim po­re­zom na mo­tor­na vo­zi­la či­je su one obvez­nik. Prem­da le­asing ima pra­vo pre­ba­ci­ti taj na­met na pri­ma­te­lja le­asin­ga od kra­ja 2015. na sna­zi je bio uvjet da se pre­va­lji­va­nje mo­glo pro­ves­ti sa­mo ako je obra­čun bio u ku­na­ma i po po­seb­nim ta­bli­ca­ma pa­da vri­jed­nos­ti. U prak­si je to, me­đu­tim, zna­či­lo da je le­asing mo­rao za jed­no vo­zi­lo ra­di­ti dva ugo­vo­ra s dva ot­plat­na pla­na, je­dan za na­bav­nu vri­jed­nost vo­zi­la, a dru­gi za po­rez. U su­prot­nom, taj po­rez se ne bi mo­gao pre­va­li­ti već bi raz­mjer­no ula­zio u os­no­vi­cu PDVa, uz kons­tant­nu mo­guć­nost da nad­zor pos­lo­va­nja ut­vr­di da druš­tva ne pos­lu­ju suk­lad­no pro­pi­si­ma.

Du­pli­ra­nje po­re­za

“Na to smo upo­zo­ra­va­li ci­je­lu go­di­nu, tra­ži­li sas­tan­ke i ur­gi­ra­li pre­ko Udru­že­nja pri HGK i Vla­da je uva­ži­la na­še pri­mjed­be”, za­do­volj­na je pred­sjed­ni­ca OTP le­asin­ga Re­na­ta Pon­de­ljak. Za bu­duć­nost ipak os­ta­je niz te­ma. Ključ­na pri­mjed­ba ko­ja je na­iš­la na glu­he uši dr­ža­ve je da je, kod fi­nan­cij­skog le­asin­ga fi­zič­kih oso­ba ko­je vra­ća­ju objekt fi­nan­ci­ra­nja, le­asing du­žan obra­ču­na­ti PDV na pre­os­ta­lu vri­jed­nost što oni sma­tra­ju du­pli­ra­njem PDVa. Za raz­li­ku od, pri­mje­ri­ce, po­vra­ta ro­be tr­gov­cu ko­ji vra­ća no­vac i ti­me stor­ni­ra obve­zu PDVa, le­asing zbog ne­pla­ća­nja ko­ris­ni­ku odu­zi­ma objekt le­asin­ga.

Ta­da nas­ta­je pa­ra­doks: ka­ko ne­ma po­vra­ta nov­ca (jer je to vlas­niš­tvo le­asin­ga) os­ta­je

Re­na­ta Pon­de­ljak

OTP le­asing mu po­rez­na obve­za. Dru­gim ri­je­či­ma, da stor­ni­ra PDV le­asing bi mo­rao pla­ti­ti ko­ris­ni­ku s ko­jim ra­ski­da ugo­vor zbog ne­pla­ća­nja. Bez rje­ša­va­nja tog pi­ta­nja le­asing kom­pa­ni­je kod fi­nan­ci­ra­nja na­bav­ke auto­mo­bi­la os­ta­ju u ne­po­volj­ni­jem po­lo­ža­ju od ba­na­ka jer je taj pro­izvod u star­tu za njih ri­zič­ni­ji.

Pla­vi di­zel za bu­duć­nost

Na sto­lu će se na­ći i tro­ša­ri­ne jer dr­ža­va tra­ži da le­asing kao vlas­nik upla­ti tro­ša­ri­ne na go­ri­vo ako ko­ris­nik bu­de uhva­ćen u ‘to­če­nju’ pla­vog di­ze­la. “Su­šti­na je da se raz­dvo­ji vlas­niš­tvo od ko­ri­šte­nja jer je to me­đu naj­ve­ćim pro­ble­ma le­asin­ga ko­ji u po­rez­nim i dru­gim za­ko­ni­ma još ni­je pre­poz­nat do kra­ja. Šte­ta što ni­je u ni­je proš­lo, no dra­go nam je da ipak ima po­zi­tiv­nog po­ma­ka”, za­klju­ču­je Pon­de­ljak.

FOTOLIA

Du­lje od go­di­nu da­na iz le­asin­ga ape­li­ra­ju na dr­ža­vu da ri­je­ši kom­pli­ka­ci­je s po­seb­nim po­re­zom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.