Na cyber na­pad ci­je­la tvrt­ka mo­ra br­zo re­agi­ra­ti

Si­gur­nost U Hr­vat­skoj je, kao i u svi­je­tu, naj­vi­še kra­đa po­da­ta­ka i ‘malwa­re­ti­sing’ na­pa­da

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Sta­nje

cyber si­gur­nos­ti u Hr­vat­skoj slič­no je kao u Eu­ro­pi i svi­je­tu, a naj­ve­ći pro­blem za tvrt­ke i or­ga­ni­za­ci­je je kra­đa po­da­ta­ka i s tim po­ve­za­ne ucje­ne za ot­kup dok su naj­u­čes­ta­li­ji cyber na­pa­di tzv. malwa­re­ti­sing ili oni pu­tem po­pup rek­la­ma s uba­če­nim vi­ru­si­ma ko­ji ‘na­pa­da­ju’ ko­ris­ni­ke. Po­ru­ču­je to, uz os­ta­lo, di­rek­to­ri­ca IT sa­vje­to­va­nja u kon­zul­tant­skoj ku­ći Er­nest Yo­ung Hr­vat­ska Ma­ri­je Bo­ži­čev os­vr­ću­ći se na naj­no­vi­je glo­bal­no is­tra­ži­va­nje te ku­će o in­for­ma­cij­skoj si­gur­nos­ti či­ji je je­dan od za­klju­ča­ka da glo­bal­ne or­ga­ni­za­ci­je bo­lje pre­dvi­đa­ju i odo­li­je­va­ju cyber na­pa­di­ma od ma­njih od­nos­no lo­kal­nih, ali se una­toč to­me i one od to­ga te­ško opo­rav­lja­ju.

“I u svi­je­tu i u Hr­vat­skoj, tvrt­ke na­ža­lost tak­ve na­pa­de naj­češ­će pre­poz­na­ju ka­da je već kas­no, od­nos­no ka­da su već na­pad­nu­te. Raz­log to­me je ne­do­volj­no inves­ti­ra­nje u pre­ven­ci­ju”, ka­že M. Bo­ži­čev. Do­da­je da je u una­pre­đe­nju za­šti­te od mo­gu­ćih cyber na­pa­da vid­ljiv na­pre­dak i glo­bal­no i u Hr­vat­skoj. No, ka­ko napadači stal­no ra­zvi­ja­ju no­ve obli­ke pri­jet­nji, sma­tra da je neo­p­hod­no stal­no una­pre­đe­nje i na­do­grad­nja si­gur­nos­nih sus­ta­va. “U slu­ča­ju na­pa­da, važ­na je br­za re­ak­ci­ja na ra­zi­ni ci­je­le or­ga­ni­za­ci­je ka­ko bi se za­šti­ti­li kup­ci, za­pos­le­ni­ci, do­bav­lja­či, ali i bu­duć­nost sa­me tvrt­ke”, po­ru­ču­ju is­tra­ži­va­ći iz Er­nst Yo­un­ga (EY).

U glo­bal­nom is­tra­ži­va­nju EYa o in­for­ma­cij­skoj si­gur­nos­ti su­dje­lo­va­lo je vi­še od 1700 or­ga­ni­za­ci­ja di­ljem svi­je­ta, od ko­jih je po­lo­vi­na is­tak­nu­la ka­ko su u mo­guć­nos­ti de­tek­ti­ra­ti so­fis­ti­ci­ra­ne cyber na­pa­de.

Za­šti­ta se stal­no se na­do­gra­đu­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.