‘Ne­će­mo pri­va­ti­za­ci­ju’

Pet sin­di­ka­ta HEP-a

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Pet

sin­di­ka­ta, ko­ji okup­lja­ju 90 pos­to za­pos­le­nih u HEPu, za­tra­ži­lo je da Vla­da od­mah odus­ta­ne od dalj­njih ak­tiv­nos­ti na pri­va­ti­za­ci­ji HEPa jer je in­te­res gra­đa­na da HEP os­ta­ne u sto­pos­tot­nom vlas­niš­tvu Hrvatske.

“HEP je do­bro ka­pi­ta­li­zi­ran i u po­s­ljed­nje tri go­di­ne os­tva­ru­je ve­li­ku ne­to fi­nan­cij­sku do­bit, po­treb­nu za re­ali­za­ci­ju svih svo­jih inves­ti­ci­ja i ši­re­nje u re­gi­ji”, ka­zao je pred­sjed­nik Hr­vat­skog elek­tro­gos­po­dar­skog sin­di­ka­ta Du­brav­ko Čo­rak.

HEP u se­dam go­di­na u pro­sje­ku os­tva­ru­je ne­to do­bit ve­ću od mi­li­jar­du ku­na, dok je Ina gu­bi­taš. “Pre­pre­ku za pri­va­ti­za­ci­ju pred­stav­lja HEPo­vih 550 mi­li­ju­na do­la­ra obvez­ni­ca, ko­je su kup­lje­ne pod uvje­tom da HEP ne­će mi­je­nja­ti vlas­nič­ku struk­tu­ru i da će os­ta­ti ver­ti­kal­no in­te­gri­ra­na kom­pa­ni­ja. U slu­ča­ju na­ru­ša­va­nja tih uvje­ti, stra­ni inves­ti­to­ri mo­gu jed­no­krat­no taj iz­nos dos­ta­vi­ti na na­pla­tu HEPu i on­da je pri­ča s HEPom, IPOom i Inom za­vr­še­na, jer HEP jed­nos­tav­no vi­še ne­će mo­ći funk­ci­oni­ra­ti”, po­ru­čio je Čo­rak.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.