Pro­izvod­nja se sro­za­la, mlje­ka­re gu­še uvoz i du­go­vi

Na ko­lje­ni­ma Pro­izvo­đa­či upo­zo­ra­va­ju na neo­dr­ži­vo sta­nje, a sta­tis­ti­ka do­ka­zu­je da nji­ho­ve cr­ne slut­nje ni­su pre­tje­ra­ne

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Hr­vat­skoj s pre­ra­dom tre­ba oko 900 mi­li­ju­na ki­lo­gra­ma svje­žeg mli­je­ka go­diš­nje. No, ne sa­mo da ni­smo dos­ti­gli ni svo­je­dob­no do­pu­šte­nu pro­izvod­nu kvo­tu u pre­go­vo­ri­ma s EU od 765 mi­li­ju­na, ne­go se pro­izvod­nja s naj­vi­še 626,4 mil. kg iz 2011. do kra­ja 2016. sro­za­la go­to­vo za če­t­vr­ti­nu, na 489,6 mil. kg. S to­li­ko smo, pre­ma pro­cje­na­ma Hrvatske po­ljo­pri­vred­ne agen­ci­je, za­vr­ši­li lanj­sku go­di­nu. U 2013. mlje­ka­ra­ma je is­po­ru­če­no 503,8 mil.kg mli­je­ka, go­di­nu kas­ni­je 522,7 mil. kg, da bi u 2015. pro­izvod­nja pa­la na 513,4 mil. kg. S pro­sječ­nih 11.018 u 2013., broj pro­izvo­đa­ča je do stu­de­no­ga la­ni pao na 6811 4207 ma­nje u od­no­su na pris­tup­nu 2013.

Mlje­kar Igor Re­še­tar sma­tra ka­ko pro­izvodnj pa­da zbog ne­bri­ge o hr­vat­skom mlje­kar­stvu te če­tve­ro­go­diš­njeg ne­ula­ga­nja u far­me, a do­sad smo, tvr­di, “pro­ma­ši­li” i sve fon­do­ve i nov­ce EU. Op­ti­mis­ti­čan ni­je ni čel­nik udru­ge OPGa Ži­vot An­tun Las­lo. Tvr­di ka­ko je do­ma­ća pro­izvod­nja upro­pa­šte­na u ko­rist uvoz­nog lo­bi­ja, te da s ni­skim ot­kup­nim ci­je­na­ma mli­je­ka sve vi­še kra­va za­vr­ša­va u kla­oni­ca­ma.

I Ra­šelj­ka Ma­ras, pred­sjed­ni­ca Udru­ge hr­vat­skih ot­kup­lji­va­ča i pre­ra­đi­va­ča mli­je­ka – CroMilk, ka­že ka­ko sek­tor gu­ši pre­ko­mje­ran uvoz go­to­vih pro­izvo­da po dam­pin­škim ci­je­na­ma. No u po­s­ljed­njem je tro­mje­se­čju 2016. doš­lo do sta­bi­li­za­ci­je sek­to­ra u EU pa se oče­ku­je da će se to di­je­lom pre­li­ti i na nas. Za pad pro­izvod­nje u RH kri­vi pre­za­du­že­nost far­me­ra ko­ji pla­ća­ju nerealne ka­mat­ne sto­pe na kre­di­te (pro­sjek EU je 2%,a u RH 6 do 7%), skup re­pro­ma­te­ri­jal s PDVom od 25% (EU od 4 do 13%) te ma­nje po­ti­ca­je u lanj­skoj go­di­ni.

H. JELAVIĆ/PIXSELL

Broj pro­izvo­đa­ča pao na 6811

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.