Ja­dran ima pr­vu pu­ni­oni­cu za e-aute

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Crik­ve­nič­ka tu­ris­tič­ka kom­pa­ni­ja Ja­dran ko­ja na ta­moš­njoj ri­vi­je­ri ima osam ho­te­la, dva auto­kam­pa i tu­ris­tič­ko na­se­lje, po­če­la je pos­tav­lja­ti pu­ni­oni­ce za elek­trič­na vo­zi­la u svo­je objek­te. Omo­ri­ka je pr­vi nji­hov ho­tel ko­ji je do­bio pu­ni­oni­cu, ina­če i pr­vu na po­dru­čju gra­da te je­di­nu iz­me­đu Ri­je­ke i Se­nja. Pro­izve­de­na je u do­ma­ćim po­go­ni­ma lud­bre­ške tvrt­ke Du­ca­ti kom­po­nen­ti.

“Na­kon po­čet­ka us­kla­đi­va­nja po­je­di­nih obje­ka­ta s nor­ma­ma Eco­la­be­la te ugra­đi­va­nja ener­get­ski učin­ko­vi­tih di­za­li­ca to­pli­ne na ho­te­lu Ka­ta­ri­na, za što smo do­bi­li go­to­vo mi­li­jun ku­na bes­po­vrat­nih sred­sta­va od Fon­da za za­šti­tu i ener­get­sku učin­ko­vi­tost, pos­tav­lja­njem pu­ni­oni­ca i da­lje pro­mo­vi­ra­mo ze­le­nu po­li­ti­ku pos­lo­va­nja”, iz­ja­vio je Dino Ma­nes­tar, pred­sjed­nik Upra­ve Ja­dra­na.

PD

Pu­ni­oni­ca u sklo­pu Ho­te­la Omo­ri­ka pr­va je na po­dru­čju gra­da Crik­ve­ni­ce

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.