Po­či­nje grad­nja je­di­ne hlad­nja­če ko­ja ni­je u vlas­niš­tvu tr­go­va­ca

Ka­pa­ci­tet je 3000 to­na, a vri­jed­nost 26 mi­li­ju­na ku­na

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Zagreb Usko­ro po­či­nje grad­nja vi­še od 26 mi­li­ju­na ku­na vri­jed­ne hlad­nja­če Dis­tri­bu­tiv­nog cen­tar za vo­će i po­vr­će u Rad­noj zo­ni Ra­ki­to­vec u Za­gre­bač­koj žu­pa­ni­ji. Bit će to je­di­na hlad­nja­ča u Hr­vat­skoj ka­pa­ci­te­ta 3000 to­na ko­ja ni­je u vlas­niš­tvu tr­go­va­ca, a na­mi­je­nje­na je pro­izvo­đa­či­ma Za­gre­bač­ke žu­pa­ni­je i ši­re. Hlad­nja­ča bi tre­ba­la bi­ti za­vr­še­na do 2018. go­di­ne kao dru­ga je fa­za ra­zvo­ja Dis­tri­bu­tiv­nog cen­tar za vo­će i po­vr­će. Oko 23 mi­li­ju­na ku­na osi­gu­ra­na su te­me­ljem na­tje­ča­ja Agen­ci­je za pla­ća­nja u po­ljo­pri­vre­di, ri­bar­stvu i ru­ral­nom ra­zvo­ju. Oko 19 mi­li­ju­na ku­na osi­gu­ra­no je iz Europ­skog po­ljo­pri­vred­nog fon­da za ru­ral­ni ra­zvo­ja, oko 3,5 mi­li­ju­na iz dr­žav­nog pro­ra­ču­na a Dis­tri­bu­tiv­ni cen­tar za vo­će i po­vr­će su­dje­lu­je s 2,8 mi­li­ju­na ku­na. Pri­ja­vi­te­lji pro­jek­ta su Dis­tri­bu­tiv­ni cen­tar za vo­će i po­vr­će i po­ljo­pri­vred­ne za­dru­ge Za­gre­bač­ki i Me­đi­mur­ski voć­nja­ci.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.