TI­SU­ĆE TO­NA MALINA U BIH ČE­KA­JU KUP­CE

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ti­su­će to­na malina, ot­kup­lje­nih od BiH pro­izvo­đa­ča, mje­se­ci­ma sto­je ne­pro­da­ne zbog ni­skih iz­voz­nih ci­je­na, a vlas­ni­ci hlad­nja­ča po­ru­ču­ju da su u ve­li­kim gu­bi­ci­ma. Pred­sjed­nik Sa­ve­za pro­izvo­đa­ča bo­bi­čas­tog vo­ća u BiH Lju­bi­ša Alem­pić is­ti­če da je u hlad­nja­ča­ma vi­še od dvi­je tre­ći­ne ot­kup­lje­nih malina. Po­lja­ci su la­ni ima­li do­bar urod, ci­je­na je pa­la i sa­da se kre­će od 1,8 do 2 eura, što se ne is­pla­ti BiH hlad­nja­ča­ma jer su ma­li­ne ot­kup­lji­va­le za 3,30 do 3,50 KM.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.