AKO SE PLA­TI, LI­JE­KO­VI SU SIGURNIJI ZA LJU­DE

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ve­ća je vje­ro­jat­nost da su kli­nič­ka is­pi­ti­va­nja li­je­ko­va s po­zi­tiv­nim za­ključ­kom o nji­ho­voj dje­lo­tvor­nos­ti i si­gur­nos­ti pro­ve­li is­tra­ži­va­či fi­nan­cij­ski po­ve­za­ni s far­ma­ce­ut­skom in­dus­tri­jom, objav­lje­no je u sri­je­du. Kod go­to­vo 60 pos­to od ukup­no 400 vo­di­te­lja u 195 kli­nič­kih is­pi­ti­va­nja ut­vr­đe­ne su fi­nan­cij­ske ve­ze s in­dus­tri­jom li­je­ko­va, po­ka­za­lo je is­tra­ži­va­nje u me­di­cin­skom ča­so­pi­su BMS. Is­tra­ži­va­nje je pro­ve­de­no te­me­ljem stra­ho­va­nja od pris­tra­nos­ti.

Ut­vr­đe­ne ve­ze

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.