Ja­ča­nje pro­tek­ci­oniz­ma us­po­rit će glo­bal­ni rast

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Iz­gle­di glo­bal­nog gos­po­dar­stva i da­lje su ne­si­gur­ni, a ja­ča­nje pro­tek­ci­onis­tič­kih tr­go­vin­skih po­li­ti­ka mo­glo bi ogra­ni­či­ti nje­gov rast, mis­li velika ve­ći­na eko­no­mis­ta ko­je je an­ke­ti­rao Reuters. Uz ras­tu­ći pro­tek­ci­oni­zam, dru­gi naj­ve­ći po­ten­ci­jal­ni iz­vor po­re­me­ća­ja za glo­bal­ni gos­po­dar­ski opo­ra­vak su mo­gu­će po­li­tič­ke pro­mje­ne u euro­zo­ni, ve­za­ne uz iz­bo­re ti­je­kom go­di­ne u ni­zu ve­li­kih čla­ni­ca te mo­ne­tar­ne uni­je, po­ka­zu­je da­lje an­ke­ta. U njoj je su­dje­lo­va­lo 500 eko­no­mis­ta iz Azi­je, Eu­ro­pe i Ame­ri­ke. Pri­je tri mje­se­ca eko­no­mis­ti su ve­ći­nom na­vo­di­li da je ja­ča­nje me­đu­na­rod­ne tr­go­vi­ne bit­no za po­bolj­ša­nje svjet­skog gos­po­dar­stva.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.